SFS 2020:931 Förordning om ändring i förordningen (2005:1095) om ärenden i arrendenämnd och hyresnämnd

SFS2020-931.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2005:1095) om ärenden i

arrendenämnd och hyresnämnd

Utfärdad den 12 november 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2005:1095) om ärenden i
arrendenämnd och hyresnämnd

dels att 13 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 13 a §, av följande lydelse.

13 § Ett beslut ska sättas upp särskilt, tas in i ett protokoll, skrivas på en
handling i akten eller föras in i ärenderegistret.

Av beslutet ska det framgå var och när det har fattats och vem som ansva-

rar för beslutet.

Om det finns en skiljaktig mening, ska det framgå av ärenderegistret eller

av akten.

13 a § Ett särskilt uppsatt beslut ska skrivas under av ordföranden.

Om ett beslut skrivs under elektroniskt, ska det göras med en sådan

elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifie-
ring och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre mark-
naden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga ly-
delsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

SFS

2020:931

Publicerad
den

17 november 2020