SFS 2020:932 Lag om ändring i utlänningsdatalagen (2016:27)

SFS2020-932.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i utlänningsdatalagen (2016:27)

Utfärdad den 12 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 14 § utlänningsdatalagen (2016:27)
ska ha följande lydelse.

14 §2 Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning
(känsliga personuppgifter) får endast behandlas

1. för de ändamål som anges i 11 och 13 §§ om uppgifterna är absolut

nödvändiga för syftet med behandlingen, eller

2. i löpande text för det ändamål som anges i 12 § 2, om uppgifterna är

absolut nödvändiga för att fullgöra arbetsuppgifter i sådan verksamhet som
anges i 2 §.

Första stycket hindrar inte att känsliga personuppgifter behandlas med

stöd av 15 §.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela
1. ytterligare föreskrifter om inskränkningar av möjligheten att behandla

känsliga personuppgifter, och

2. föreskrifter om gallring.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Linda Rantén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:5, bet. 2020/21:SfU7, rskr. 2020/21:48.
2 Senaste lydelse 2018:1611.

SFS

2020:932

Publicerad
den

17 november 2020