SFS 2020:933 Förordning om ändring i förordningen (2020:208) om stöd vid korttidsarbete

SFS2020-933.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:208) om stöd vid

korttidsarbete

Utfärdad den 12 november 2020

Regeringen föreskriver att 2 ̶ 4, 6 och 7 §§ förordningen (2020:208) om stöd
vid korttidsarbete ska ha följande lydelse.

2 § En ansökan om godkännande enligt 5 a § lagen (2013:948) om stöd
vid korttidsarbete ska innehålla uppgifter om

1. den ansökande arbetsgivaren, och
2. huruvida förutsättningarna för stöd enligt 5 a och 5 b §§ lagen om stöd

vid korttidsarbete är uppfyllda.

Tillsammans med ansökan ska det lämnas ekonomiskt eller annat under-

lag som styrker uppgifterna enligt första stycket 2.

3 §1 En ansökan om preliminärt stöd enligt 18 § lagen (2013:948) om stöd
vid korttidsarbete ska innehålla uppgifter om

1. den ansökande arbetsgivaren,
2. huruvida arbetsgivaren är bunden av ett sådant kollektivavtal som avses

i 15 § lagen om stöd vid korttidsarbete,

3. huruvida förutsättningarna för stöd är uppfyllda, och
4. det belopp som begärs.
Uppgifterna enligt första stycket 3 och 4 ska redovisas för varje arbets-

tagare som preliminärt stöd söks för. Person- eller samordningsnummer ska
anges för varje arbetstagare.

Uppgifterna i en ansökan om preliminärt stöd ska lämnas på heder och

samvete.

Tillsammans med ansökan ska det lämnas
1. sådana kollektivavtal som avses i 15 § 1 och 2 lagen (2013:948) om

stöd vid korttidsarbete, eller

2. sådant skriftligt avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren som avses

i 16 § 1 lagen om stöd vid korttidsarbete samt handlingar som visar att övriga
förutsättningar i 16 § lagen om stöd vid korttidsarbete är uppfyllda.

4 §2 En anmälan om avstämning enligt 29 § lagen (2013:948) om stöd vid
korttidsarbete ska innehålla uppgifter om

1. arbetsgivaren,
2. omfattningen av arbetstagarens frånvaro under avstämningsperioden,
3. det eventuella belopp som begärs, och
4. det eventuella belopp som arbetsgivaren är skyldig att betala.

1 Senaste lydelse 2020:322.
2 Senaste lydelse 2020:322.

SFS

2020:933

Publicerad
den

17 november 2020

background image

2

SFS

2020:933

Uppgifterna enligt första stycket 2 ̶ 4 ska redovisas för varje arbetstagare

som preliminärt stöd lämnats för. Person- eller samordningsnummer ska
anges för varje arbetstagare.

Uppgifterna i en anmälan om avstämning ska lämnas på heder och samvete.

6 § Preliminärt stöd och ytterligare stöd, som lämnas efter godkännande
av Tillväxtverket enligt 5 a § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete,
ska betalas ut månadsvis av Tillväxtverket till arbetsgivaren.

7 § Om en arbetsgivare är återbetalningsskyldig för stöd som har lämnats
enligt 5 a § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, ska Tillväxtverket
skyndsamt besluta att återkräva beloppet.

Om en arbetsgivare inte är berättigad till ett stödbelopp och detta ska

betalas tillbaka, ska ränta tas ut enligt räntelagen (1975:635). Räntekravet
får sättas ned om det finns särskilda skäl.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Bestämmelsen i 6 § i den nya lydelsen tillämpas första gången för stöd

som betalas ut efter den 31 januari 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Johanna Mihaic
(Finansdepartementet)