SFS 2020:935 Lag om ändring i lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag

SFS2020-935.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag

Utfärdad den 12 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i ikraftträdande- och övergångs-
bestämmelserna till lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag ska införas
en ny punkt, 4, av följande lydelse.

4. En understödsförening som avses i 7 § första stycket lagen (2010:2044)

om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043) och som inte uppfyller
det krav på att kapitalbasen minst ska uppgå till det riskkänsliga kapital-
kravet som följer av 2 kap. 4 § första stycket 2 i förening med 7 kap. 1 §, får
trots detta ges tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet som tjänste-
pensionsföretag, om föreningen kan antas komma att uppfylla det risk-
känsliga kapitalkravet efter tillämpning av 15 kap. 5�7 §§.

Denna lag träder i kraft den 15 december 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:17, bet. 2020/21:FiU13, rskr. 2020/21:40.

SFS

2020:935

Publicerad
den

17 november 2020