SFS 2020:936 Förordning om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2021

SFS2020-936.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för

år 20211

Utfärdad den 12 november 2020

Regeringen föreskriver följande.

1 § Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen (1997:1137) om
vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 2021.

2 § Vägavgift tas ut enligt följande, med olika belopp beroende på antal
axlar och vilka krav på utsläpp av föroreningar som ett fordons motor
uppfyller, i enlighet med sådan EURO-utsläppsklass för ett fordon som
� när det gäller klasserna 0�V, avses i bilaga 0 till Europaparlamentets och
rådets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 om avgifter på tunga gods-
fordon för användningen av vissa infrastrukturer, i lydelsen enligt Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2011/76/EU, och
� när det gäller klass VI, avses i bilaga I till Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 595/2009 av den 18 juni 2009 om typgodkännande av
motorfordon och motorer vad gäller utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och
om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om
ändring av förordning (EG) nr 715/2007 och direktiv 2007/46/EG och om
upphävande av direktiven 80/1269/EEG, 2005/55/EG och 2005/78/EG, i
lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) nr 133/2014.

Högst 3 axlar

EURO-klass Avgift per

år i
kronor

Avgift per
månad

i

kronor

Avgift per
vecka

i

kronor

Avgift per
dag i
kronor

0

14 534

1 446

382

123

I

12 633

1 260

330

123

II

11 001

1 094

289

123

III

9 565

950

247

123

IV

8 697

867

227

123

V

8 222

816

216

123

VI
eller renare

7 747

774

206

123

1 Senaste förordning i ämnet 2019:722.

SFS

2020:936

Publicerad
den

17 november 2020

background image

2

SFS

2020:936

Minst 4 axlar

EURO-klass Avgift per

år i
kronor

Avgift per
månad

i

kronor

Avgift per
vecka

i

kronor

Avgift per
dag i
kronor

0

24 368

2 427

640

123

I

21 093

2 107

557

123

II

18 346

1 828

485

123

III

15 939

1 590

423

123

IV

14 503

1 446

382

123

V

13 707

1 363

361

123

VI
eller renare

12 912

1 291

340

123

3 § Avgift vid återbetalning av vägavgift tas ut med 258 kronor.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Marc Gren
(Finansdepartementet)