SFS 2020:937 Förordning om ändring i avfallsförordningen (2020:614)

SFS2020-937.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i avfallsförordningen (2020:614)

Utfärdad den 12 november 2020

Regeringen föreskriver1 i fråga om avfallsförordningen (2020:614)

dels att 1 kap. 1 §, 6 kap. 19 § och 7 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 6 kap. 22�24 §§, och närmast

före 6 kap. 22 och 24 §§ nya rubriker av följande lydelse,

dels att det närmast före 6 kap. 21 § ska införas en ny rubrik som ska

lyda ⬝För hushåll⬝.

1 kap.
1 §
Denna förordning innehåller bestämmelser om avfall, avfallets hante-
ring och avfallsförebyggande åtgärder. För vissa avfallsslag och viss av-
fallshantering finns ytterligare bestämmelser i andra förordningar eller i
föreskrifter som har meddelats med stöd av andra förordningar.

Förordningen är meddelad med stöd av
� 15 kap. 17 § miljöbalken i fråga om 5 kap. 1�9 §§ och 9 kap. 1 § 5,
� 15 kap. 18 § miljöbalken i fråga om 5 kap. 10�12 §§,
� 15 kap. 19 § miljöbalken i fråga om 5 kap. 15 §,
� 15 kap. 22 § miljöbalken i fråga om 4 kap. 8 §,
� 15 kap. 29 § miljöbalken i fråga om 4 kap. 16 §,
� 15 kap. 30 § miljöbalken i fråga om 5 kap. 18 §,
� 15 kap. 31 § miljöbalken i fråga om 3 kap. 18 §, 4 kap. 9 §, 6 kap. 1�8,

11�16 och 18�24 §§, 7 kap. 2�10 §§ och 9 kap. 1 § 4,

� 15 kap. 34 § miljöbalken i fråga om 4 kap. 2 och 3 §§,
� 15 kap. 38 § miljöbalken i fråga om 9 kap. 1 § 1 och 3 §,
� 15 kap. 39 § miljöbalken i fråga om 3 kap. 1�17 och 19 §§, 4 kap. 1, 4,

6, 7 och 10�14 §§, 8 kap. 1 § och 9 kap. 1 § 2 och 3 och 2 §,

� 15 kap. 40 § miljöbalken i fråga om 2 kap. 1�4 §§, 4 kap. 15 § och

8 kap. 7�10 §§,

� 15 kap. 45 § miljöbalken i fråga om 7 kap. 1 § och 9 kap. 4�6 §§, 8 §

och 10 § 2,

� 15 kap. 46 § miljöbalken i fråga om 4 kap. 19 §,
� 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 4 kap. 17 och 18 §§ och 8 kap.

6 §, och

� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall
och om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
(EU) 2018/851.

SFS

2020:937

Publicerad
den

18 november 2020

background image

SFS

2020:937

2

6 kap.
19 §
När farligt avfall transporteras inom Sverige ska det åtföljas av ett
transportdokument. Transportdokumentet ska tas fram av

1. den som i en yrkesmässig verksamhet lämnar avfallet utan att själv

vara transportör (lämnaren) och den som tar emot avfallet från lämnaren
för transport,

2. den som i en yrkesmässig verksamhet transporterar avfall som har

lämnats av hushåll, eller

3. den som själv transporterar avfall som uppkommit i den egna yrkes-

mässiga verksamheten.

Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om
1. avfallstyp,
2. avfallets vikt i kilogram,
3. datum för transporten,
4. från vilken ursprunglig plats och till vilken slutlig plats avfallet trans-

porteras,

5. transportör, och
6. lämnare och slutlig mottagare, om sådana finns.
Transportdokumentet ska vara undertecknat av den som ska transportera

avfallet enligt första stycket och, om sådan finns, lämnaren. Om transport-
dokumentet är elektroniskt, ska det skrivas under med en elektronisk
underskrift.

För transportörer
22 § I fråga om farligt avfall som har producerats av hushåll gäller skyld-
igheten att anteckna i 2 § och skyldigheten att lämna uppgifter till avfalls-
registret i 11 § inte en transport till en stationär bemannad insamlingsplats
där avfall tas emot direkt från hushåll (återvinningscentral). Undantaget
gäller endast transporter som utförs av kommunen eller någon som kom-
munen anlitar från

1. en obemannad insamlingsplats eller mobil bemannad insamlingsplats

där kommunen eller den som kommunen anlitar tar emot avfall, eller

2. en fastighet där avfallet har producerats.

23 § I fråga om farligt avfall som har producerats av hushåll ska uppgif-
ter enligt 2 §, i stället för den tidpunkt som anges där, antecknas senast två
dagar efter att avfallet har lämnats till en behandlare. Uppgifterna får läm-
nas vid den senare tidpunkten endast om avfallet transporteras direkt till en
behandlare från

1. en obemannad insamlingsplats eller mobil bemannad insamlingsplats

där kommunen eller den som kommunen anlitar tar emot avfall, eller

2. en fastighet där avfallet har producerats.

För insamlare
24 § I fråga om farligt avfall som har producerats av hushåll gäller skyld-
igheten att anteckna i 3 § 1 och skyldigheten att lämna uppgifter till
avfallsregistret i 11 § inte insamling på en återvinningscentral eller en
obemannad eller mobil bemannad insamlingsplats. Undantaget gäller
endast när kommunen eller den som kommunen anlitar tar emot avfall som
lämnas

1. av hushåll, eller
2. av en transportör som transporterar avfall från

background image

SFS

2020:937

3

a) en obemannad insamlingsplats eller mobil bemannad insamlingsplats

där kommunen eller den som kommunen anlitar tar emot avfall, eller

b) en fastighet där avfallet har producerats.

7 kap.
1 §
Kommunen ska senast den 30 juni varje år lämna uppgifter till Natur-
vårdsverket om sammansättningen, ursprunget och vikten i kilogram på det
kommunala avfall som under föregående kalenderår har samlats in av
kommunen eller rapporterats enligt 2 §.

Första stycket gäller inte uppgifter om sådant avfall som kommunen har

lämnat till ett insamlingssystem enligt förordningen (2018:1462) om pro-
ducentansvar för förpackningar, förordningen (2018:1463) om producent-
ansvar för returpapper, förordningen (2005:220) om retursystem för plast-
flaskor och metallburkar eller förordningen (2014:1075) om producent-
ansvar för elutrustning.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)