SFS 2020:939 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

SFS2020-939.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Utfärdad den 12 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen (2005:716)

dels att 1 kap. 1 §, 3 a kap. 9 §, 8 kap. 16 §, 8 a kap. 5 §, 9 kap. 8 b §,

12 kap. 13 a, 15 och 17 §§ och rubriken närmast före 8 a kap. 5 § ska ha
följande lydelse,

dels att det ska införas ett nytt kapitel, 3 b kap., sex nya paragrafer, 1 kap.

4 c och 17 §§, 2 kap. 3 b §, 8 kap. 7 a §, 9 kap. 8 e § och 14 kap. 5 c §, och
närmast före 1 kap. 4 c §, 8 kap. 7 a § och 14 kap. 5 c § nya rubriker av
följande lydelse.

1 kap
1 §
2 I denna lag finns föreskrifter om

� lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser (1 kap.),
� villkor för att en utlänning ska få resa in i samt vistas och arbeta i

Sverige (2 kap.),

� visering (3 kap.),
� uppehållsrätt (3 a kap.),
� uppehållsstatus, uppehållsrätt och bevis för gränsarbetare som

kompletterar bestämmelserna i utträdesavtalet mellan Förenade kungariket
och EU (3 b kap.),

� flyktingar och andra skyddsbehövande (4 kap.),
� uppehållstillstånd (5 kap.),
� ställning som varaktigt bosatt i Sverige (5 a kap.),
� uppehållstillstånd för forskning, studier inom högre utbildning, viss

praktik, visst volontärarbete och au pair-arbete (5 b kap.),

� arbetstillstånd (6 kap.),
� EU-blåkort (6 a kap.),
� tillstånd för företagsintern förflyttning, ICT (6 b kap.),
� tillstånd för säsongsarbete (6 c kap.),
� återkallelse av tillstånd (7 kap.),
� avvisning och utvisning (8 kap.),
� utvisning på grund av brott (8 a kap.),
� kontroll- och tvångsåtgärder (9 kap.),
� förvar och uppsikt avseende utlänningar (10 kap.),
� hur en utlänning som hålls i förvar ska behandlas (11 kap.),
� verkställighet av beslut om avvisning och utvisning (12 kap.),

1 Prop. 2019/20:178, bet. 2020/21:SfU5, rskr. 2020/21:47.
2 Senaste lydelse 2019:1208.

SFS

2020:939

Publicerad
den

18 november 2020

background image

SFS

2020:939

2

� handläggningen av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna m.m.

(13 kap.),

� överklagande av förvaltningsmyndighets beslut (14 kap.),
� nöjdförklaring (15 kap.),
� migrationsdomstolar och Migrationsöverdomstolen (16 kap.),
� skyldighet att lämna uppgifter (17 kap.),
� offentligt biträde (18 kap.),
� kostnadsansvar (19 kap.),
� bestämmelser om straff m.m. (20 kap.),
� tillfälligt skydd (21 kap.),
� tribunalvittnen (22 kap.), och
� särskilda bemyndiganden (23 kap.).

Utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU
4 c § Med utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU avses i
denna lag avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands
utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen
(EUT L 29, 31.1.2020, s. 7).

17 § Bestämmelser om att vissa utlänningar har rätt att resa in i samt vistas
och arbeta i Sverige finns även i utträdesavtalet mellan Förenade kungariket
och EU.

2 kap.
3 b §
Bestämmelser om att vissa medborgare i Förenade kungariket och
deras familjemedlemmar har uppehållsrätt finns i avdelning II i andra delen
av utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU. Kompletterande
bestämmelser till utträdesavtalet finns i 3 b kap.

3 a kap.
9 §
3 Permanent uppehållsrätt för EES-medborgare och deras familjemed-
lemmar gäller utan villkor och kan endast upphöra om utlänningen har
vistats utanför Sverige i mer än två på varandra följande år.

3 b kap. Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet

mellan Förenade kungariket och EU
1 §
I detta kapitel finns bestämmelser som kompletterar avdelning II i
andra delen av utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU (utträdes-
avtalet).

2 § Förutom i detta kapitel finns bestämmelser som kompletterar utträdes-
avtalet i 8 kap. 7 a och 16 §§, 8 a kap. 5 §, 9 kap. 8 b och 8 e §§, 12 kap.
13 a, 15 och 17 §§ och 14 kap. 5 c §.

Uppehållsstatus
3 §
En utlänning som uppehåller sig i Sverige i enlighet med villkoren i
avdelning II i andra delen av utträdesavtalet ska ansöka om uppehållsstatus
enligt artikel 18.1 i utträdesavtalet.

Beslut om uppehållsstatus meddelas av Migrationsverket.

3 Senaste lydelse 2006:219.

background image

SFS

2020:939

3

4 § �ven om villkoren för att bevilja uppehållsstatus enligt utträdesavtalet
är uppfyllda får uppehållsstatus vägras i sådana fall som avses i 8 § eller om
det finns grund för avvisning eller utvisning enligt 8 kap. 11�14 §§.

5 § Uppehållsstatus upphör att gälla för en utlänning som avvisas eller
utvisas från Sverige.

6 § Regeringen får meddela föreskrifter om den tidsfrist som enligt artikel
18.1 b första stycket i utträdesavtalet ska gälla för en ansökan om uppehålls-
status.

När uppehållsrätt inte föreligger
7 §
En utlänning som medvetet har lämnat oriktiga uppgifter eller med-
vetet har förtigit omständigheter som har varit av betydelse för att få uppe-
hållsstatus, har inte uppehållsrätt enligt utträdesavtalet.

Om utlänningen har vistats här i landet i mer än fyra år efter beslutet om

uppehållsstatus, gäller första stycket endast om det finns synnerliga skäl.

8 § En utlänning som är familjemedlem till en medborgare i Förenade
kungariket har inte uppehållsrätt enligt utträdesavtalet om ett äktenskap har
ingåtts, ett samboförhållande har inletts eller en utlänning har adopterats ute-
slutande i syfte att ge utlänningen uppehållsrätt.

Utfärdande av bevis för gränsarbetare
9 §
Migrationsverket ska på ansökan utfärda ett bevis enligt artikel 26 i
utträdesavtalet till en medborgare i Förenade kungariket som har rättigheter
i egenskap av gränsarbetare enligt avdelning II i andra delen av utträdes-
avtalet.

8 kap.
Särskilt om vissa medborgare i Förenade kungariket och deras

familjemedlemmar
7 a § För utlänningar som har beviljats uppehållsstatus i Sverige eller i
övrigt utövar rättigheter enligt avdelning II i andra delen av utträdesavtalet
mellan Förenade kungariket och EU gäller det som sägs i detta kapitel om
EES-medborgare och familjemedlemmar till EES-medborgare i stället för
2�7 §§.

16 §4 Avslås eller avvisas en ansökan om uppehållstillstånd eller återkallas
ett sådant tillstånd och befinner sig utlänningen i Sverige, ska det samtidigt
meddelas beslut om avvisning eller utvisning, om inte särskilda skäl talar
mot det. Detsamma gäller om en ansökan om uppehållsstatus avslås och
utlänningen befinner sig i Sverige.

Första stycket gäller inte om ansökan avvisas enligt 5 kap. 1 c § andra

stycket.

4 Senaste lydelse 2014:198.

background image

SFS

2020:939

4

8 a kap.
Förutsättningar för utvisning av EES-medborgare och vissa andra

utlänningar5
5 §
6 En EES-medborgare eller en familjemedlem till en EES-medborgare
får utvisas ur Sverige om de förutsättningar som anges i 1 § är uppfyllda och
det sker av hänsyn till allmän ordning och säkerhet.

Det som föreskrivs i 2�4 §§ i fråga om utvisning enligt 1 § gäller även vid

utvisning av en EES-medborgare eller en familjemedlem till en EES-
medborgare enligt denna paragraf. �ven det som föreskrivs i 8 kap. 12�
14 §§ i fråga om utvisning enligt 8 kap. 11 § gäller vid utvisning enligt
denna paragraf.

En medborgare i ett annat nordiskt land får utvisas enligt denna paragraf

endast när det finns synnerliga skäl, om han eller hon hade varit bosatt i
Sverige sedan minst två år när åtalet väcktes.

Det som sägs om EES-medborgare och familjemedlemmar till EES-

medborgare i första och andra styckena gäller även vid utvisning av en
utlänning som har beviljats uppehållsstatus i Sverige eller i övrigt utövar
rättigheter enligt avdelning II i andra delen av utträdesavtalet mellan
Förenade kungariket och EU.

9 kap.
8 b §
7 Vid en kontroll enligt 1 eller 9 § är den som innehar ett uppehålls-
tillståndskort, ett bevis om uppehållsstatus eller ett bevis för gränsarbetare
skyldig att låta en polisman, en särskilt förordnad passkontrollant eller en
tjänsteman vid Tullverket, Kustbevakningen eller Migrationsverket foto-
grafera honom eller henne och ta hans eller hennes fingeravtryck, för
kontroll av att fotografiet och fingeravtrycken motsvarar det fotografi och
de fingeravtryck som finns sparade i uppehållstillståndskortet eller beviset.

När en kontroll enligt första stycket har genomförts, ska det fotografi och

de fingeravtryck som tagits för kontrollen omedelbart förstöras. Detsamma
gäller de biometriska data som tagits fram i samband med kontrollen.

8 e § En utlänning är skyldig att låta Migrationsverket fotografera honom
eller henne och ta hans eller hennes fingeravtryck, om utlänningen ansöker
om

1. uppehållsstatus,
2. bevis om uppehållsstatus, eller
3. bevis för gränsarbetare.
Det som sägs om fingeravtryck i 8 a § andra stycket ska gälla även vid

tillämpningen av första stycket i denna paragraf.

Ett fotografi och två fingeravtryck ska sparas i ett lagringsmedium i

beviset. Fingeravtryck som inte sparats i ett sådant medium och de
biometriska data som tas fram ur fingeravtrycken och ur fotografiet ska
omedelbart förstöras när beviset har lämnats ut eller ärendet har avgjorts
utan att bevis har lämnats ut.

5 Senaste lydelse 2014:198.
6 Senaste lydelse 2014:198.
7 Senaste lydelse 2011:709.

background image

SFS

2020:939

5

12 kap.
13 a §
8 Om en EES-medborgare eller hans eller hennes familjemedlem
efter inresan i Sverige har överklagat Polismyndighetens beslut om
avvisning eller Migrationsverkets beslut om avvisning eller utvisning och i
samband med överklagandet yrkat inhibition av beslutet, får beslutet inte
verkställas innan frågan om inhibition har prövats.

Detsamma gäller vid avvisning eller utvisning av en utlänning som har

beviljats uppehållsstatus i Sverige eller i övrigt utövar rättigheter enligt
avdelning II i andra delen av utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och
EU.

15 §9 Ett beslut om avvisning eller utvisning som inte innehåller någon
tidsfrist för frivillig avresa ska verkställas snarast möjligt.

Om ett beslut om avvisning eller utvisning innehåller en tidsfrist för

frivillig avresa ska utlänningen lämna landet i enlighet med beslutet senast
när tidsfristen löper ut. Om utlänningen inte lämnat landet i enlighet med
beslutet när tidsfristen löpt ut eller om beslutet om tidsfrist för frivillig
avresa dessförinnan upphävts enligt 14 a §, ska beslutet om avvisning eller
utvisning verkställas snarast möjligt därefter.

Verkställighet av beslut om avvisning eller utvisning av en EES-

medborgare eller hans eller hennes familjemedlem som har rest in i Sverige
får ske tidigast fyra veckor från den dag EES-medborgaren eller familjemed-
lemmen fick del av beslutet, om det inte finns synnerliga skäl för att
verkställa beslutet.

Det som anges i tredje stycket gäller även vid avvisning eller utvisning av

en utlänning som har beviljats uppehållsstatus i Sverige eller i övrigt utövar
rättigheter enligt avdelning II i andra delen av utträdesavtalet mellan
Förenade kungariket och EU.

17 §10 Om en annan myndighet än Migrationsverket ska verkställa ett
beslut om avvisning eller utvisning och denna myndighet finner att den inte
kan verkställa beslutet eller att den behöver ytterligare besked, ska myndig-
heten underrätta Migrationsverket. Detsamma gäller om utlänningen hos
myndigheten åberopar att det finns sådana hinder som avses i 1, 2 eller 3 §
mot verkställigheten eller det på annat sätt kommer fram att det kan finnas
sådana hinder.

Migrationsverket ska i sådana fall ge anvisningar om verkställigheten

eller vidta andra åtgärder.

Om en allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott av en EES-

medborgare eller en sådan medborgares familjemedlem ska verkställas mer
än två år efter det att avgörandet meddelades, ska Polismyndigheten innan
beslutet verkställs utreda om de omständigheter som låg till grund för
beslutet har ändrats. Om det vid utredningen kommer fram att
omständigheterna har ändrats på ett sådant sätt att utvisningsbeslutet inte
längre bör gälla, ska ärendet lämnas över till Migrationsverket som med ett
eget yttrande ska lämna över ärendet för prövning enligt 16 d § till den
migrationsdomstol till vilken verkets beslut i fråga om upphävande av
utvisningsbeslutet hade kunnat överklagas. Utvisningsbeslutet får i sådant
fall inte verkställas innan migrationsdomstolen har avgjort ärendet.

8 Senaste lydelse 2014:655.
9 Senaste lydelse 2017:22.
10 Senaste lydelse 2014:655.

background image

SFS

2020:939

6

Det som anges i tredje stycket gäller även efter beslut om utvisning på

grund av brott av en utlänning som har beviljats uppehållsstatus i Sverige
eller i övrigt utövar rättigheter enligt avdelning II i andra delen av
utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU.

14 kap.
Beslut enligt utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU
5 c §
Migrationsverkets beslut enligt utträdesavtalet mellan Förenade
kungariket och EU får överklagas till en migrationsdomstol.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Johanna Johnsson
(Justitiedepartementet)