SFS 2020:940 Lag om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap

SFS2020-940.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap

Utfärdad den 12 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 20 § lagen (2001:82) om svenskt
medborgarskap ska ha följande lydelse.

20 §2 Det som föreskrivs i denna lag om krav på permanent uppehålls-
tillstånd gäller inte för den som är medborgare i Danmark, Finland, Island
eller Norge.

I fråga om medborgare i övriga länder inom Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet (EES) och sådana familjemedlemmar som avses i
3 a kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) ska vid tillämpningen av denna lag
uppehållsrätt likställas med ett permanent uppehållstillstånd. Detsamma
gäller för de utlänningar som har beviljats uppehållsstatus i Sverige enligt
avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur
Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29,
31.1.2020, s. 7).

Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Johanna Johnsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:178, bet. 2020/21:SfU5, rskr. 2020/21:47.
2 Senaste lydelse 2014:481.

SFS

2020:940

Publicerad
den

18 november 2020