SFS 2020:941 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

SFS2020-941.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Utfärdad den 12 november 2020

Regeringen föreskriver i fråga om utlänningsförordningen (2006:97)1

dels att 4 kap. 2 a § och 5 kap. 2 a § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 4 kap. 2 a § ska utgå,
dels att 1 kap. 1 § och 7 kap. 15 a och 15 b §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas ett nytt kapitel, 3 b kap., tre nya paragrafer, 1 kap.

6 a §, 2 kap. 17 a § och 3 kap. 11 a §, och närmast före 2 kap. 17 a § och
3 kap. 11 a § nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.
1 §
2 I denna förordning finns bestämmelser om
� förordningens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser
(1 kap.),
� resehandlingar (2 kap.),
� visering (3 kap.),
� uppehållsrätt (3 a kap.),
� uppehållsstatus och bevis för gränsarbetare som kompletterar
bestämmelserna i utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU
(3 b kap.),
� uppehållstillstånd (4 kap.),
� uppehållstillstånd för forskning, studier inom högre utbildning, viss
praktik, visst volontärarbete och au pair-arbete (4 a kap.),
� arbetstillstånd (5 kap.),
� EU-blåkort (5 a kap.),
� tillstånd för företagsintern förflyttning, ICT (5 b kap.),
� tillstånd för säsongsarbete (5 c kap.),
� kontroll- och tvångsåtgärder (6 kap.),
� underrättelseskyldighet (7 kap.), och
� avvisning, utvisning, avgifter m.m. (8 kap.).

6 a § Med utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU avses i
denna förordning avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och
Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergi-
gemenskapen (EUT L 29, 31.1.2020, s. 7).

1 Senaste lydelse av
4 kap. 2 a § 2019:112
5 kap. 2 a § 2019:112
rubriken närmast före 4 kap. 2 a § 2019:112.
2 Senaste lydelse 2019:1212.

SFS

2020:941

Publicerad
den

18 november 2020

background image

SFS

2020:941

2

2 kap.
Bestämmelser om resehandlingar i utträdesavtalet mellan Förenade

kungariket och EU
17 a §
I utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU finns
bestämmelser om att vissa medborgare i Förenade kungariket har rätt till
utresa och inresa i Sverige med ett giltigt pass eller ett nationellt
identitetskort.

3 kap.
Bestämmelser om visering i utträdesavtalet mellan Förenade

kungariket och EU
11 a §
I utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU finns
bestämmelser om undantag från kravet på visering för innehavare av ett
bevis om uppehållsstatus enligt artikel 18.1 i utträdesavtalet och för
innehavare av ett bevis för gränsarbetare enligt artikel 26 i utträdesavtalet.

I utträdesavtalet finns också bestämmelser om att en ansökan om visering

i vissa fall ska hanteras skyndsamt.

3 b kap. Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet

mellan Förenade kungariket och EU
1 §
I detta kapitel finns bestämmelser som kompletterar utträdesavtalet
mellan Förenade kungariket och EU (utträdesavtalet) i fråga om ansökan
och bevis om uppehållsstatus och utfärdande av bevis för gränsarbetare.

Ansökan om uppehållsstatus
2 §
Den tidsfrist för ansökan om uppehållsstatus som avses i artikel
18.1 b första stycket i utträdesavtalet ska vara nio månader från övergångs-
periodens utgång.

En ansökan om uppehållsstatus ska ges in till Migrationsverket.
Migrationsverket ska omedelbart utfärda ett intyg om en inlämnad

ansökan i enlighet med artikel 18.1 b tredje stycket i utträdesavtalet.

Bevis om uppehållsstatus
3 §
Migrationsverket ska utfärda ett bevis om uppehållsstatus till den som
beviljas uppehållsstatus.

4 § Bevis om uppehållsstatus ska utfärdas i form av ett sådant
uppehållstillståndskort som avses i 4 kap. 22 §. På beviset ska det anges om
innehavaren har uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt.

5 § Ett bevis om uppehållsstatus ska gälla i fem år från dagen för
utfärdandet.

Migrationsverket får besluta om förlängning av giltighetstiden för ett

sådant bevis.

6 § En ansökan om ett bevis om uppehållsstatus som avser permanent
uppehållsrätt ska lämnas in till Migrationsverket innan giltighetstiden för ett
bevis om uppehållsstatus som avser uppehållsrätt löper ut.

background image

SFS

2020:941

3

Utfärdande av bevis för gränsarbetare
7 §
En ansökan om ett bevis enligt artikel 26 i utträdesavtalet ska ges in
till Migrationsverket.

8 § Ett bevis enligt artikel 26 i utträdesavtalet ska utfärdas i form av ett
sådant uppehållstillståndskort som avses i 4 kap. 22 §.

Ett bevis som avses i första stycket ska gälla i fem år från dagen för

utfärdandet. Migrationsverket får besluta om förlängning av giltighetstiden
för ett sådant bevis.

7 kap.
15 a §
3 Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten har rätt att hos
Migrationsverket ta del av följande uppgifter om enskilda:

1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
2. bevis om uppehållstillstånd, arbetstillstånd, uppehållsrätt eller

uppehållsstatus,

3. dag för beslut om uppehållstillstånd, arbetstillstånd, uppehållsstatus

eller utfärdande av uppehållskort samt uppgift om varje period för vilken
uppehållstillstånd eller arbetstillstånd har beviljats eller uppehållskort eller
bevis om uppehållsstatus har utfärdats,

4. inresedatum,
5. datum för ansökan om uppehållstillstånd, arbetstillstånd, uppehållskort

eller uppehållsstatus,

6. särskilt bevis enligt 5 kap. 4 § tredje stycket,
7. att uppehållstillstånd har beviljats den enskilde som flykting enligt

4 kap. 1 § eller annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a §
utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser,

8. att statusförklaring har beviljats enligt 4 kap. 3 c § utlänningslagen

eller motsvarande äldre bestämmelser,

9. att uppehållstillstånd har beviljats den enskilde för studier eller som

familjemedlem till en sådan person, och

10. beslut om återkallelse av uppehållstillstånd eller arbetstillstånd,

uppgift om från och med vilket datum uppehållstillstånd eller arbetstillstånd
har återkallats och uppgift om vilket datum beslut om återkallelse av
uppehållstillstånd eller arbetstillstånd har fått laga kraft.

Om det finns skäl för det ska Migrationsverket på eget initiativ lämna

uppgifter som avses i första stycket till Försäkringskassan och
Pensionsmyndigheten.

15 b §4 På begäran av Skatteverket ska Migrationsverket, om uppgifterna
behövs för Skatteverkets handläggning av ett ärende om folkbokföring,
lämna ut uppgifter om

1. namn, person- eller samordningsnummer,
2. ansökan om uppehållskort eller uppehållsstatus, och
3. beslut om uppehållskort eller uppehållstatus med skälen för beslutet.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2020.

3 Senaste lydelse 2015:95.
4 Senaste lydelse 2013:810.

background image

SFS

2020:941

4

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Johanna Johnsson
(Justitiedepartementet)