SFS 2020:948 Förordning om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2021

SFS2020-948.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och

koldioxidskatt för år 20211

Utfärdad den 12 november 2020

Regeringen föreskriver följande.

1 § Regeringen fastställer enligt 2 kap. 1 b § lagen (1994:1776) om skatt
på energi energiskatten och koldioxidskatten på bränslen till följande belopp
för kalenderåret 2021.

KN-nr

Slag av bränsle Skattebelopp

Energi-
skatt

Koldioxid-
skatt

Summa
skatt

1. 2710 11 41,

2710 11 45
eller
2710 11 49

Bensin som
uppfyller kraven
för

a) miljöklass 1

� motorbensin

4 kr 26 öre
per liter

2 kr 61 öre
per liter

6 kr 87 öre
per liter

� alkylatbensin

2 kr 18 öre
per liter

2 kr 61 öre
per liter

4 kr 79 öre
per liter

b) miljöklass 2

4 kr 29 öre
per liter

2 kr 61 öre
per liter

6 kr 90 öre
per liter

2. 2710 11 31,

2710 11 51
eller
2710 11 59

Annan bensin än
som avses under
1 eller 7

5 kr 21 öre
per liter

2 kr 61 öre
per liter

7 kr 82 öre
per liter

3. 2710 19 21,

2710 19 25,
2710 19 41�
2710 19 49
eller
2710 19 61�
2710 19 69

Eldningsolja,
dieselbrännolja,
fotogen, m.m.
som

1 Senaste förordning i ämnet 2019:680.

SFS

2020:948

Publicerad
den

18 november 2020

background image

SFS

2020:948

2

KN-nr

Slag av bränsle Skattebelopp

Energi-
skatt

Koldioxid-
skatt

Summa
skatt

a) har försetts
med märk- och
färgämnen eller
ger mindre än
85 volym-
procent destillat
vid 350°C,

909 kr
per m3

3 444 kr
per m3

4 353 kr
per m3

b) inte har
försetts med
märk- och
färgämnen och
ger minst 85
volymprocent
destillat vid
350°C, tillhörig

miljöklass 1

2 573 kr
per m3

2 262 kr
per m3

4 835 kr
per m3

miljöklass 2

2 897 kr
per m3

2 262 kr
per m3

5 159 kr
per m3

miljöklass 3
eller inte tillhör
någon
miljöklass

3 066 kr
per m3

2 262 kr
per m3

5 328 kr
per m3

4. 2711 12 11�

2711 19 00

Gasol m.m. som
används för

a) drift av
motordrivet
fordon, fartyg
eller luftfartyg

0 kr per
1 000 kg

3 624 kr per
1 000 kg

3 624 kr
per 1 000
kg

b) annat ända-
mål än som
avses under a

1 168 kr
per 1 000
kg

3 624 kr per
1 000 kg

4 792 kr
per 1 000
kg

5. 2711 11 00,

2711 21 00

Naturgas som
används för

a) drift av
motordrivet
fordon, fartyg
eller luftfartyg

0 kr per
1 000 m3

2 579 kr per
1 000 m3

2 579 kr
per 1 000
m3

b) annat ända-
mål än som
avses under a

1 005 kr
per 1 000
m3

2 579 kr per
1 000 m3

3 584 kr
per 1 000
m3

6. 2701, 2702

eller 2704

Kol och koks

692 kr per
1 000 kg

2 997 kr per
1 000 kg

3 689 kr
per 1 000
kg

7. 2710 11 31

Flygbensin
med en blyhalt
om högst 0,005
gram per liter

4 kr 29 öre
per liter

2 kr 61 öre
per liter

6 kr 90 öre
per liter

background image

SFS

2020:948

3

2 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma
betydelse och tillämpningsområde som i lagen (1994:1776) om skatt på
energi.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Jan Larsson
(Finansdepartementet)