SFS 2020:950 Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

SFS2020-950.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

Utfärdad den 12 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om fastighetstaxeringslagen
(1979:1152)2

dels att 20 kap. 2 a § ska upphöra att gälla,
dels att 2 kap. 2 §, 4 kap. 6 §, 10 kap. 2 §, 13 kap. 2 och 3 §§ och 18 kap.

4 § ska ha följande lydelse.

2 kap.
2 §
3 Byggnader ska indelas i de byggnadstyper som anges i det följande.

Småhus

Byggnad som är inrättad till bostad åt en eller två
familjer. Till sådan byggnad ska höra komplement-
hus såsom garage, förråd och annan mindre
byggnad.

Byggnad som är inrättad till bostad åt minst tre och
högst tio familjer ska tillhöra byggnadstypen
småhus, om byggnaden ligger på fastighet med
åkermark, betesmark, produktiv skogsmark med
avverkningsrestriktioner, produktiv skogsmark utan
avverkningsrestriktioner eller skogligt impediment.

Byggnad som hör till en tredimensionell fastighet
eller ett tredimensionellt fastighetsutrymme kan
inte utgöra småhus.

�garlägenhet

Byggnad som hör till en tredimensionell fastighet
och som är inrättad till bostad åt en enda familj.

Hyreshus

Byggnad som är inrättad till bostad åt minst tre
familjer eller till kontor, butik, hotell, restaurang
och liknande. Byggnad med förrådsutrymme, som
ligger i anslutning till hyreshus och som behövs för
verksamheten, ska utgöra hyreshus.

1 Prop. 2019/20:196, bet. 2020/21:SkU3, rskr. 2020/21:32.
2 Senaste lydelse av 20 kap. 2 a § 2018:789.
3 Senaste lydelse 2015:60.

SFS

2020:950

Publicerad
den

18 november 2020

background image

2

SFS

2020:950

Byggnad som är inrättad till bostad och som hör till
en tredimensionell fastighet ska utgöra hyreshus om
den är inrättad till bostad åt fler än en enda familj.
Byggnad som är inrättad till bostad och som hör till
ett tredimensionellt fastighetsutrymme ska utgöra
hyreshus.

Till hyreshus ska dock inte räknas byggnad som är
inrättad till bostad åt minst tre och högst tio familjer,
om den ingår i lantbruksenhet.

Ekonomibyggnad

Byggnad som är inrättad för jordbruk eller
skogsbruk och som inte är inrättad för bostads-
ändamål, såsom djurstall, loge, lada, maskinhall,
lagerhus, magasin och växthus.

Växthus, djurstall och ridhus som inte har anknyt-
ning till jordbruk eller skogsbruk.

Kraftverksbyggnad Byggnad som är inrättad för kommersiell produk-

tion av elektrisk starkström. �ven byggnad för
vattenreglering, för lagring av bränsle och annan
byggnad för produktionen utgör kraftverksbyggnad.

Industribyggnad

Byggnad som är inrättad för industriell verksamhet
och som inte utgör kraftverksbyggnad.

Specialbyggnad

Med specialbyggnad avses

Försvarsbyggnad

Byggnad som används för
försvarsändamål eller eko-
nomisk försvarsberedskap,
om byggnaden inte är en
fristående industriell anlägg-
ning. �ven mässbyggnad
ska utgöra försvarsbyggnad.

Kommunikations-
byggnad

Garage, hangar, lokstall,
terminal, stationsbyggnad,
expeditionsbyggnad, vänt-
hall, godsmagasin, repara-
tionsverkstad och liknande,
om byggnaden används för
allmänna kommunikations-
ändamål.

background image

3

SFS

2020:950

Byggnad som används i
Statens järnvägars, Luft-
fartsverkets, Trafikverkets,
Teracom

Aktiebolags,

Sveriges Radio Aktiebolags,
Sveriges Television Aktie-
bolags och Sveriges Utbild-
ningsradio Aktiebolags verk-
samhet.

Distributions-
byggnad

Byggnad som ingår i över-
förings- eller distributions-
nätet för gas, värme,
elektricitet eller vatten samt
gasturbin och annan bygg-
nad som används för att
upprätthålla balansen i el-
systemet.

Värmecentral

Byggnad för produktion och
distribution av varmvatten
för uppvärmning, dock inte
sådan anläggning som även
är inrättad för produktion av
elektrisk starkström för
yrkesmässig distribution.

Reningsanläggning

Vattenverk, avloppsrenings-
verk,

anläggning

för

förvaring av radioaktivt
avfall, sopstation och lik-
nande samt pumpstation
som hör till sådan anlägg-
ning. Som reningsanlägg-
ning avses inte anläggning
där verksamheten i allt
väsentligt utgör ett led i en
industriell process.

Vårdbyggnad

Byggnad som används för
sjukvård, missbrukarvård,
omsorger om barn och ung-
dom, kriminalvård, åldrings-
vård eller omsorger om
psykiskt utvecklingsstörda.
Annan byggnad än som nu
har nämnts ska utgöra vård-
byggnad, om den används

background image

4

SFS

2020:950

som hem åt personer som
behöver institutionell vård
eller tillsyn.

Bad-, sport- och
idrottsanläggning

Byggnad som används för
bad, sport, idrott och lik-
nande, om allmänheten har
tillträde till anläggningen.

Skolbyggnad

Byggnad som används för
undervisning eller forskning
vid

skola som anordnas av

staten

skola som anordnas med

statsbidrag och

skola vars undervisning

står under statlig tillsyn.

Byggnad som används som
elevhem eller skolhem för
elever vid sådana skolor.

Kulturbyggnad

Byggnad som används för
kulturellt ändamål såsom
teater, biograf, museum och
liknande.

Ecklesiastikbyggnad Kyrka eller annan byggnad

som används för religiös
verksamhet.

Krematorium och annan
byggnad som används för
begravningsverksamhet.

Allmän byggnad

Byggnad som tillhör staten,
kommun eller annan menig-
het och som används för
allmän styrelse, förvaltning,
rättsvård, ordning eller
säkerhet samt fritidsgård
och byggnad med likartad
användning. Som allmän
byggnad ska inte anses
byggnad som används för

background image

5

SFS

2020:950

statens affärsdrivande verk-
samhet.

�vrig byggnad

Byggnad som inte ska utgöra någon av de tidigare
nämnda byggnadstyperna.

4 kap.
6 §
4 I småhusenhet, ägarlägenhetsenhet, hyreshusenhet, specialenhet och
industrienhet ska endast ingå egendom som ligger samlad och som utgör en
ekonomisk enhet.

Växthus, djurstall och ridhus som inte har anknytning till jordbruk eller

skogsbruk ska bilda egen lantbruksenhet.

10 kap.
2 §
5 Som riktvärde för en värderingsenhet avseende en sådan maskinhall,
gårdsverkstad och liknande som är av normal beskaffenhet får endast värden
i en fastställd värdeserie anges.

13 kap.
2 §
6 Som värde per hektar åkermark som är tillfredsställande dränerad och
är av genomsnittlig beskaffenhet får endast anges värden i en fastställd
värdeserie.

3 §7 Inom varje värdeområde ska riktvärden för åker bestämmas för skilda
förhållanden för en eller flera av följande värdefaktorer.

Storlek

Med storlek avses åkermarkens areal.

Beskaffenhet Med beskaffenhet avses åkermarkens produktions-

förmåga och brukningsförhållanden.

För värdefaktorn beskaffenhet ska det finnas tre eller fem
klasser, där mittklassen svarar mot genomsnittlig
beskaffenhet inom värdeområdet.

Dränering

Med

dränering

avses

åkermarkens

dränerings-

förhållanden.

För värdefaktorn dränering ska det finnas två klasser.

4 Senaste lydelse 2009:105.
5 Senaste lydelse 2015:60.
6 Senaste lydelse 1997:451.
7 Senaste lydelse 2015:60.

background image

6

SFS

2020:950

18 kap.
4 §
8 Allmän och förenklad fastighetsdeklaration ska, om annat inte sägs i
5 §, innehålla följande uppgifter:

� fastighetsägarens namn, postadress och personnummer, samordnings-

nummer eller organisationsnummer,

� kommun och distrikt där fastigheten ligger,
� fastighetens gatuadress eller annan benämning,
� fastighetens officiella beteckning,
� fastighetens areal av olika ägoslag, användning och byggnader,
� hyror och därmed jämförlig avkastning av fastigheten,
� särskilda förmåner och förpliktelser som hör till fastigheten,
� sådana förhållanden som i övrigt behövs för att bestämma de värde-

faktorer som taxeringen enligt bland annat 8�15 kap. ska grunda sig på,

� om fastigheten har olika ägare till skilda delar av marken, och
� om fastigheten innehas med tomträtt.
Förslag till fastighetstaxering ska grundas på av Skatteverket kända

uppgifter. Förslaget ska innehålla uppgifter som är nödvändiga för fastig-
hetstaxeringen.

Förslaget till skogsbruksvärde ska i första hand grundas på det virkes-

förråd som enligt Skogsstyrelsens skogliga grunddata finns på taxerings-
enheten och i andra hand på de uppgifter som bestämts vid närmast
föregående fastighetstaxering. Virkesförrådet ska justeras med områdesvis
fastlagda volymtillväxtprocenter och kända uppgifter om avverkningar efter
den senast verkställda laserskanningen från skogliga grunddata eller
taxeringen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Bestämmelserna i 2 kap. 2 §, 4 kap. 6 §, 10 kap. 2 §, 13 kap. 2 och 3 §§

och 18 kap. 4 § i den nya lydelsen tillämpas första gången vid allmän
fastighetstaxering 2023.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Erik Sjöstedt
(Finansdepartementet)

8 Senaste lydelse 2003:650.