SFS 2020:953 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

SFS2020-953.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Utfärdad den 12 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 12 § socialavgiftslagen
(2000:980) ska ha följande lydelse.

2 kap.
12 §
2 En ersättning är avgiftsfri om den

1. är skattefri enligt inkomstskattelagen (1999:1229),
2. undantas från skatteplikt enligt 6 § 1 eller 2 lagen (1991:586) om

särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, eller

3. undantas från skatteplikt enligt 8 § 5 eller 6 lagen (1991:591) om

särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Bestämmelsen i 2 kap. 12 § i dess äldre lydelse tillämpas på lön eller

annan därmed jämförlig förmån för arbete som utförs före den 1 januari
2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Ingrid Björnsson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:190, bet. 2020/21:SkU5, rskr. 2020/21:33.
2 Senaste lydelse 2009:1064.

SFS

2020:953

Publicerad
den

18 november 2020