SFS 2020:955 Förordning om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)

SFS2020-955.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)

Utfärdad den 12 november 2020

Regeringen föreskriver i fråga om skatteförfarandeförordningen
(2011:1261)

dels att rubriken närmast före 13 kap. 1 § ska lyda ⬝Beslut och besked om

särskild inkomstskatt⬝,

dels att det ska införas en ny paragraf, 13 kap. 1 a §, av följande lydelse.

13 kap.
1 a §
Ett besked om särskild inkomstskatt enligt 54 kap. 5 §
skatteförfarandelagen (2011:1244) ska innehålla följande uppgifter:

1. skattepliktig inkomst, och
2. betald särskild inkomstskatt.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Linda Bolund Thornell
(Finansdepartementet)

SFS

2020:955

Publicerad
den

18 november 2020