SFS 2020:956 Förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol

SFS2020-956.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om tillfälligt förbud mot servering av alkohol

Utfärdad den 18 november 2020

Regeringen föreskriver följande.

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om förbud mot sådan
servering av alkohol som omfattas av alkohollagen (2010:1622).

Förordningen är meddelad med stöd av 3 kap. 10 § alkohollagen.

2 § De uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som
i alkohollagen (2010:1622).

3 § Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker
eller alkoholdrycksliknande preparat är förbjuden mellan klockan 22.00 och
11.00.

4 § Förbudet i 3 § gäller inte

1. servering på sådana särskilda boenden som avses i 8 kap. 1 b § alkohol-

lagen (2010:1622), eller

2. rumsservering på hotell eller minibar i hotellrum enligt 8 kap. 5 § alko-

hollagen.

1. Denna förordning träder i kraft den 20 november 2020.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av februari 2021.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS

2020:956

Publicerad
den

19 november 2020