SFS 2020:957 Förordning om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta

SFS2020-957.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning på

skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid

spridning av viss smitta

Utfärdad den 19 november 2020

Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (2020:115) om utbildning
på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss
smitta2

dels att 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 11 c §, av följande lydelse.

1 §3 Denna förordning är meddelad med stöd av

� 29 kap. 29 § skollagen (2010:800) i fråga om 2�11 c §§,
� 29 kap. 28 § skollagen i fråga om 12 §,
� 3 § lagen (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skol-

området vid extraordinära händelser i fredstid i fråga om 13�18 §§,

� 4 § lagen om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid

extraordinära händelser i fredstid i fråga om 19 §,

� 8 kap. 7 § första stycket 2 regeringsformen i fråga om 20 §.

11 c § Utöver vad som följer av 11 a och 11 b §§ får en huvudman som
håller en gymnasieskola öppen tillämpa bestämmelserna i 5, 7, 9 och 10 §§,
om antalet elever som är samtidigt närvarande i skolenhetens lokaler
behöver begränsas för att huvudmannen ska kunna följa föreskrifter,
allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser
sjukdomen covid-19.

Denna förordning träder i kraft den 23 november 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 19 november 2020 (regeringens förordnings-
motiv 2020:10).
2 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2020:188.
3 Senaste lydelse 2020:732.

SFS

2020:957

Publicerad
den

20 november 2020