SFS 2020:958 Förordning om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion

SFS2020-958.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1996:379) med

hovrättsinstruktion

Utfärdad den 19 november 2020

Regeringen föreskriver att 40 § förordningen (1996:379) med hovrätts-
instruktion1 ska ha följande lydelse.

40 §2 Som hovrättsassessor får endast den anställas som har tjänstgjort

1. under ett år som hovrättsfiskal,
2. under två år som lagman, rådman eller fiskal i tingsrätt, och
3. under ett år som adjungerad ledamot i hovrätt.
En kammarrättsassessor får anställas för att utföra en hovrättsassessors

arbetsuppgifter.

För fiskal som har tjänstgjort i domstol med administrativa uppgifter får

hälften av den tjänstgöringstiden, upp till och med sex månader, jämställas
med tjänstgöring som fiskal i tingsrätt.

I andra fall än som avses i tredje stycket jämställs med tjänstgöring som

fiskal i tingsrätt upp till och med sex månaders tjänstgöring i annan domstol
eller domstolsliknande nämnd under förutsättning att fiskalen har tjänstgjort
minst ett år som hovrättsfiskal eller kammarrättsfiskal före den tid som han
eller hon vill tillgodoräkna sig.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Emil Karlsson
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2001:984.
2 Senaste lydelse 2007:1086.

SFS

2020:958

Publicerad
den

20 november 2020