SFS 2020:959 Förordning om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion

SFS2020-959.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1996:380) med

kammarrättsinstruktion

Utfärdad den 19 november 2020

Regeringen föreskriver att 40 § förordningen (1996:380) med kammar-
rättsinstruktion1 ska ha följande lydelse.

40 §2 Som kammarrättsassessor får endast den anställas som har tjänstgjort

1. under ett år som kammarrättsfiskal,
2. under två år som lagman, rådman eller fiskal i förvaltningsrätt, och
3. under ett år som adjungerad ledamot i kammarrätt.
En hovrättsassessor får anställas för att utföra en kammarrättsassessors

arbetsuppgifter.

För fiskal som har tjänstgjort i domstol med administrativa uppgifter får

hälften av den tjänstgöringstiden, upp till och med sex månader, jämställas
med tjänstgöring som fiskal i förvaltningsrätt.

I andra fall än som avses i tredje stycket jämställs med tjänstgöring som

fiskal i förvaltningsrätt upp till och med sex månaders tjänstgöring i annan
domstol eller domstolsliknande nämnd under förutsättning att fiskalen har
tjänstgjort minst ett år som kammarrättsfiskal eller hovrättsfiskal före den
tid som han eller hon vill tillgodoräkna sig.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Emil Karlsson
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2001:985.
2 Senaste lydelse 2009:883.

SFS

2020:959

Publicerad
den

20 november 2020