SFS 2020:961 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2020-961.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 19 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400) ska införas en ny paragraf, 6 kap. 1 a §, av följande
lydelse.

6 kap.
1 a §
Av 2 kap. 16 § första stycket tryckfrihetsförordningen framgår att
den som önskar ta del av en allmän handling har rätt att mot en fastställd
avgift få en avskrift eller kopia av handlingen till den del handlingen får
lämnas ut.

En myndighet får i ett enskilt fall besluta att en sådan avgift ska betalas

helt eller delvis innan avskriften eller kopian lämnas ut.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Lisa Englund Krafft
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:179, bet. 2020/21:KU6, rskr. 2020/21:36.

SFS 2020:

961

Publicerad
den

20 november 2020