SFS 2020:962 Lag om ändring i lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter

SFS2020-962.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:1108) om ersättning till

riksdagens ledamöter

Utfärdad den 19 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 kap. 12 § lagen (2016:1108) om
ersättning till riksdagens ledamöter ska ha följande lydelse.

9 kap.
12 §
En ledamot har rätt till ålderspension tidigast från och med den månad
då han eller hon fyller 62 år och längst till och med den månad då ledamoten
avlider.

�&lderspension som understiger 0,025 inkomstbasbelopp för ett år ska inte

betalas ut.

Tilläggsbelopp lämnas inte för tid före den månad då ledamoten fyller 65 år.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för den som uppnår 61 års ålder

före den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Framst. 2019/20:RS2, bet. 2020/21:KU7, rskr. 2020/21:37.

SFS 2020:

962

Publicerad
den

20 november 2020