SFS 2020:968 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande

SFS2020-968.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning

om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och

beslut om förverkande

Utfärdad den 19 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser
1 §
Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) 2018/1805 av den 14 november 2018
om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande,
i denna lag kallad EU-förordningen.

2 § Termer och uttryck i denna lag har samma betydelse som i EU-för-
ordningen.

3 § För erkännande och verkställighet i Sverige av ett beslut om frysning
eller ett beslut om förverkande får det uppställas krav på att de gärningar
som beslutet avser utgör ett brott enligt svensk rätt. Det gäller dock inte för
de brott som avses i artikel 3.1 i EU-förordningen.

2 kap. När Sverige är utfärdande stat av beslut om frysning
Utfärdande myndighet
1 §
�&klagare är utfärdande myndighet när ett svenskt beslut om frysning
genom beslag, penningbeslag eller kvarstad i brottmål sänds över till en annan
medlemsstat enligt EU-förordningen.

Beslut i Sverige om beslag och penningbeslag enligt denna lag
2 §
En åklagare får besluta om beslag av ett föremål trots att det inte är
tillgängligt vid beslutet, om föremålet

1. skäligen kan antas vara förverkat på grund av brott, och
2. kan antas komma att påträffas i en annan medlemsstat som är bunden

av EU-förordningen.

Det som sägs om föremål i första stycket gäller också om skriftlig hand-

ling. I fråga om beslag av sådan egendom som avses i 27 kap. 2 och 3 §§
rättegångsbalken gäller även de förutsättningar som anges i de paragraferna.

1 Prop. 2019/20:198, bet. 2020/21:JuU9, rskr. 2020/21:56.

SFS

2020:968

Publicerad
den

20 november 2020

background image

2

SFS

3 § En åklagare får besluta om beslag av egendom i form av pengar,
fordran eller någon annan rättighet som skäligen kan antas vara föremål för
brott enligt lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig
brottslighet i vissa fall eller lagen (2014:307) om straff för penningtvätts-
brott, eller av ett motsvarande värde (penningbeslag), trots att egendomen i
fråga inte är tillgänglig vid beslutet, om egendomen

1. skäligen kan antas vara förverkad på grund av brott, och
2. kan antas komma att påträffas i en annan medlemsstat som är bunden

av EU-förordningen.

4 § Beslag enligt 2 eller 3 § får beslutas endast om skälen för åtgärden
uppväger det intrång eller de men i övrigt som åtgärden innebär för den miss-
tänkte eller för något annat motstående intresse.

Beslag enligt 2 eller 3 § får inte verkställas i Sverige.

Verkställighet genom alternativa åtgärder
5 §
�&klagaren får inte lämna samtycke till att ett beslut om frysning som
har sänts över till en annan medlemsstat verkställs genom alternativa åt-
gärder enligt artikel 23.3 i EU-förordningen.

Det efterföljande förfarandet
6 §
När ett beslag enligt 2 eller 3 § har verkställts i den verkställande staten
tillämpas följande bestämmelser i 27 kap. rättegångsbalken:

� 2 § fjärde stycket om åklagarens skyldighet att anmäla verkställt beslag

av ett skriftligt meddelande,

� 4 a § om utlämnande av föremål till målsägande eller någon annan som

trätt i dennes ställe,

� 6 § om rättens prövning,
� 7 § om tid för åtals väckande,
� 8 § första, andra och fjärde styckena om hävande av beslag,
� 11 § om underrättelseskyldighet, och
� 13 § om protokoll och om rätt för den som drabbats av ett beslag att få

ett bevis om beslaget.

När brottmålet avgörs, ska rätten med tillämpning av 27 kap. 8 § femte

stycket rättegångsbalken pröva om beslaget eller penningbeslaget fortfarande
ska bestå.

7 § När brottmålet avgörs får rätten, på yrkande av åklagaren, i domen
förordna att ett beslut om beslag enligt 2 eller 3 § eller ett beslut om kvarstad
till säkerhet för beslut om förverkande ska gälla under en viss tid efter det
att domen har fått laga kraft, dock längst till dess att beslutet om förverkande
har verkställts i den verkställande staten.

3 kap. När Sverige är utfärdande stat av beslut om förverkande
Utfärdande myndighet
1 §
Kronofogdemyndigheten är utfärdande myndighet när ett svenskt beslut
om förverkande sänds över till en annan medlemsstat enligt EU-förordningen.

Verkställighet genom alternativa åtgärder
2 §
Kronofogdemyndigheten får inte lämna samtycke till att ett beslut om
förverkande som har sänts över till en annan medlemsstat verkställs genom
alternativa åtgärder enligt artikel 23.3 i EU-förordningen.

2020:968

background image

3

SFS

4 kap. Erkännande och verkställighet i Sverige av ett utländskt

beslut om frysning
Intyg
1 §
Ett intyg om frysning som sänds över till Sverige i enlighet med artikel
4.1 i EU-förordningen ska åtföljas av det beslut om frysning som intyget
avser.

Intyget ska vara skrivet på eller översatt till svenska eller engelska.

Verkställande myndighet
2 §
�&klagare är verkställande myndighet när ett utländskt beslut om frys-
ning sänds över till Sverige enligt EU-förordningen.

Beslut om erkännande och verkställighet
3 §
Ett beslut om erkännande och verkställighet enligt artikel 7.1 i EU-för-
ordningen ska innehålla uppgift om det belopp eller den egendom som
verkställigheten ska avse och om huruvida beslutet om frysning ska verk-
ställas som ett beslut om beslag, penningbeslag eller kvarstad i brottmål.

Av beslutet om erkännande och verkställighet ska det i förekommande

fall även framgå om uppskov med verkställigheten har beslutats enligt arti-
kel 10.1 i EU-förordningen.

Motivering av beslut
4 §
�&klagarens beslut i fråga om erkännande och verkställighet, om avbry-
tande av verkställigheten enligt artikel 8.4 i EU-förordningen och om åter-
ställande av fryst egendom till ett brottsoffer ska innehålla skälen för beslu-
tet. Detsamma gäller åklagarens beslut att skjuta upp, ställa in eller i andra
fall avbryta verkställigheten.

Förfarandet vid verkställigheten
5 §
När ett beslut om frysning ska verkställas som ett beslut om beslag får
husrannsakan, kroppsvisitation eller kroppsbesiktning göras med tillämp-
ning av reglerna i 28 kap. rättegångsbalken.

Om beslutet om frysning avser en försändelse som väntas komma in till

ett befordringsföretag, får åklagaren begära att rätten beslutar om att för-
sändelsen, när den kommer in, ska hållas kvar till dess att verkställighet har
skett. Bestämmelserna i 27 kap. 9 § andra stycket och tredje stycket första
meningen rättegångsbalken ska då tillämpas. Behörig domstol är den tings-
rätt inom vars domkrets åtgärden ska vidtas.

Om det kan befaras att det skulle medföra en fördröjning av väsentlig

betydelse för utredningen i den utfärdande staten att inhämta rättens beslut
enligt andra stycket, får ett sådant beslut meddelas av åklagaren. Bestäm-
melserna i 27 kap. 9 a § första stycket andra meningen samt andra och tredje
styckena rättegångsbalken ska då tillämpas.

6 § När ett beslut om frysning ska verkställas som ett beslut om kvarstad i
brottmål får åklagaren, under de förutsättningar som anges i 26 kap. 3 §
tredje stycket rättegångsbalken, ta egendom i förvar till dess beslutet om frys-
ning har verkställts. Husrannsakan, kroppsvisitation eller kroppsbesiktning
får då göras enligt reglerna i 28 kap. samma balk.

Om egendom tas i förvar ska 26 kap. 3 a och 3 b §§ rättegångsbalken

tillämpas.

2020:968

background image

4

SFS

7 § De åtgärder som anges i 5 och 6 §§ får vidtas även om den gärning
som beslutet om frysning avser inte motsvarar ett brott enligt svensk lag, om
det för gärningen kan dömas till fängelse i den utfärdande staten.

8 § �&klagaren får anlita biträde av Polismyndigheten, Säkerhetspolisen,
Tullverket eller Kustbevakningen när ett beslut om frysning ska verkställas
som ett beslut om beslag eller penningbeslag och när egendom ska tas i
förvar enligt 6 §.

Avbruten eller inställd verkställighet
9 §
Om verkställigheten av ett beslut om frysning avbryts eller ställs in
med stöd av artikel 8.4, 12.2, 13.3 eller 27.3 i EU-förordningen, ska beslutet
om erkännande och verkställighet upphöra att gälla. Samma förfarande ska
då tillämpas som när motsvarande åtgärd har hävts under en svensk för-
undersökning eller rättegång i brottmål.

Första stycket gäller även när verkställigheten avbryts med stöd av artikel

12.1 i EU-förordningen därför att beslutet om frysning inte längre är verk-
ställbart eller erkännande och verkställighet av ett beslut om förverkande
vägras.

�&terställande av fryst egendom enligt artikel 29 i EU-förordningen
10 §
Om åklagaren beslutar att återställa fryst egendom till ett brottsoffer
enligt artikel 29.2 i EU-förordningen, ska en underrättelse om beslutet genast
sändas till den som verkställigheten av beslutet om frysning har skett hos.

Egendomen får återställas först tre veckor efter det att underrättelsen har

översänts. Om den som verkställigheten av beslutet om frysning har skett
hos medger det, får dock egendomen återställas omedelbart. Detsamma
gäller om domstol fastställer åklagarens beslut att återställa egendom enligt
artikel 29.2 i EU-förordningen.

Prövning i domstol
11 §
När ett beslut om frysning har verkställts, får den som drabbats av
åtgärden begära prövning i domstol av åklagarens beslut om

1. erkännande och verkställighet enligt artikel 7.1 i EU-förordningen,
2. att inte avbryta verkställigheten enligt artikel 8.4 i EU-förordningen,

och

3. att återställa fryst egendom enligt artikel 29.2 i EU-förordningen.
Begäran om en sådan prövning ska göras skriftligen hos åklagaren, som

ska överlämna ärendet till rätten.

12 § När en begäran enligt 11 § har kommit in till rätten, ska rätten så snart
det kan ske hålla en förhandling i ärendet, om inte en förhandling uppenbart
skulle sakna betydelse för prövningen.

Vid en förhandling gäller bestämmelserna i 24 kap. 17 § rättegångsbalken

i tillämpliga delar. I de fall som avses i 11 § första stycket 3 ska den som
åklagaren har beslutat att återställa egendomen till underrättas om för-
handlingen.

13 §
Om ett beslut om frysning har verkställts med stöd av 27 kap. 2 §
andra stycket 2�8 rättegångsbalken, ska åklagaren utan dröjsmål anmäla
verkställigheten till rätten för prövning av beslutet om erkännande och verk-
ställighet. I anmälan ska skälen för verkställigheten anges. Rätten ska skynd-
samt pröva ärendet.

2020:968

background image

5

SFS

14 § Behörig domstol enligt 11 och 13 §§ är den tingsrätt inom vars dom-
krets beslutet om frysning har verkställts.

Vid rättens handläggning tillämpas bestämmelserna i rättegångsbalken

om domstols handläggning i brottmål.

Om rätten upphäver ett beslut om erkännande och verkställighet, ska

samma förfarande tillämpas som när motsvarande åtgärd har hävts under en
svensk förundersökning eller rättegång i brottmål.

5 kap. Erkännande och verkställighet i Sverige av ett utländskt

beslut om förverkande
Intyg
1 §
Ett intyg om förverkande som sänds över till Sverige i enlighet med
artikel 14.1 i EU-förordningen ska åtföljas av det beslut om förverkande
som intyget avser.

Intyget ska vara skrivet på eller översatt till svenska eller engelska.

Verkställande myndighet
2 §
Kronofogdemyndigheten är verkställande myndighet när ett utländskt
beslut om förverkande sänds över till Sverige enligt EU-förordningen.

Beslut om erkännande och verkställighet
3 §
Ett beslut om erkännande och verkställighet enligt artikel 18.1 i EU-
förordningen ska innehålla uppgift om det belopp eller den egendom som
verkställigheten ska avse.

Av beslutet om erkännande och verkställighet ska det i förekommande

fall även framgå om en överenskommelse enligt artikel 18.2 i EU-förord-
ningen har ingåtts, med angivande av beloppet, och om uppskov med verk-
ställigheten har beslutats enligt artikel 21.1 i EU-förordningen.

Ett beslut om erkännande och verkställighet ska delges den som beslutet

gäller mot. Om Kronofogdemyndigheten beslutar om uppskov med verk-
ställigheten enligt artikel 21.1 a i EU-förordningen, behöver delgivning inte
ske så länge skälen för uppskovet består.

Beslutet om erkännande och verkställighet gäller omedelbart.

Efterföljande beslut om att inte verkställa beslutet om förverkande
4 §
Ett beslut om erkännande och verkställighet ska upphöra att gälla om
Kronofogdemyndigheten, sedan beslutet har meddelats, beslutar att inte
verkställa beslutet om förverkande med stöd av artikel 19, 22.3 eller 27.3 i
EU-förordningen. Verkställighetsåtgärder som har gjorts ska då återgå så
långt det är möjligt.

�verklagande
5 §
Kronofogdemyndighetens beslut om erkännande och verkställighet
enligt artikel 18.1 i EU-förordningen får överklagas till tingsrätten. Andra
beslut som fattas av Kronofogdemyndigheten med stöd av EU-förordningen
eller den här lagen får inte överklagas.

Behörig tingsrätt är den tingsrätt som enligt 18 kap. 1 § utsökningsbalken

ska pröva ett överklagande av Kronofogdemyndighetens beslut.

Vid handläggningen i domstol tillämpas lagen (1996:242) om domstols-

ärenden.

2020:968

background image

6

SFS

Om rätten upphäver ett beslut om erkännande och verkställighet, ska de

verkställighetsåtgärder som har gjorts återgå så långt det är möjligt.

Förfogande över förverkad egendom
6 §
Egendom som erhållits vid verkställigheten och som kan befaras
komma till brottslig användning eller annars är olämplig för försäljning får
inte säljas enligt artikel 30.6 a i EU-förordningen.

Om egendom som erhållits vid verkställigheten utgör ett sådant kultur-

föremål för vilket en ansökan om utförseltillstånd enligt 5 kap. kulturmiljö-
lagen (1988:950) har avslagits eller vid en prövning skulle ha avslagits, får
egendomen inte återställas till ett brottsoffer i en annan stat eller överföras
till den utfärdande staten enligt artikel 30.2 eller 30.6 b i EU-förordningen.

7 § Beslut enligt artikel 30.6 i EU-förordningen om förfogande över egen-
dom som erhållits vid verkställigheten fattas av Kronofogdemyndigheten.

Denna lag träder i kraft den 19 december 2020.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

MORGAN JOHANSSON

(Justitiedepartementet)

2020:968