SFS 2020:969 Lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.

SFS2020-969.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med

Danmark, Finland, Island och Norge angående

verkställighet av straff m.m.

Utfärdad den 19 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1963:193) om samarbete
med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff
m.m. ska ha följande lydelse.

1 §2 En dom som meddelats i Danmark, Finland, Island eller Norge, var-
igenom dömts till böter eller förverkande av egendom eller i brottmål ut-
dömts ersättning för rättegångskostnad, får på begäran verkställas i Sverige.

Det som sägs i första stycket ska också gälla beslut, som i någon av nämnda

stater till tryggande av anspråk på böter, förverkande av egendom, skade-
stånd eller ersättning för rättegångskostnad meddelats i fråga om kvarstad
eller beslag av egendom tillhörande någon som är misstänkt för brott.

I lagen (2009:1427) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom

Europeiska unionen finns bestämmelser om verkställighet av bötesstraff i
vissa fall.

Bestämmelser om erkännande och verkställighet av beslut om för-

verkande i vissa fall finns i

1. lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om för-

verkande i vissa fall,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1805 av den

14 november 2018 om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och
beslut om förverkande, och

3. lagen (2020:968) med kompletterande bestämmelser till EU:s förord-

ning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om för-
verkande.

Denna lag träder i kraft den 19 december 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:198, bet. 2020/21:JuU9, rskr. 2020/21:56.
2 Senaste lydelse 2011:426.

SFS

2020:969

Publicerad
den

20 november 2020