SFS 2020:972 Lag om ändring i lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen

SFS2020-972.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2011:423) om erkännande och

verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska

unionen

Utfärdad den 19 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2011:423) om
erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska
unionen

dels att rubriken till lagen ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 1 kap. 1 a §, av följande lydelse.

Lag om erkännande och verkställighet av beslut om

förverkande i vissa fall

1 kap.
1 a §
Denna lag gäller inte om Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2018/1805 av den 14 november 2018 om ömsesidigt erkännande av
beslut om frysning och beslut om förverkande och lagen (2020:968) med
kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt
erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande är tillämpliga.

Denna lag träder i kraft den 19 december 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:198, bet. 2020/21:JuU9, rskr. 2020/21:56.

SFS

2020:972

Publicerad
den

20 november 2020