SFS 2020:973 Lag om ändring i lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder

SFS2020-973.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2017:1000) om en europeisk

utredningsorder

Utfärdad den 19 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att punkt 2 i ikraftträdande- och över-
gångsbestämmelserna till lagen (2017:1000) om en europeisk utrednings-
order ska ha följande lydelse.

2. Lagen tillämpas inte i fråga om ett ärende enligt lagen (2000:562) om

internationell rättslig hjälp i brottmål, lagen (2003:1174) om vissa former av
internationellt samarbete i brottsutredningar eller lagen (2005:500) om
erkännande och verkställighet av frysningsbeslut i vissa fall som har inletts
före ikraftträdandet eller vid en tidpunkt då den andra medlemsstaten inte
har genomfört Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/41/EU av den
3 april 2014 om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området,
i den ursprungliga lydelsen.

Denna lag träder i kraft den 19 december 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:198, bet. 2020/21:JuU9, rskr. 2020/21:56.

SFS

2020:973

Publicerad
den

20 november 2020