SFS 2020:974 Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande

SFS2020-974.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning

om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och

beslut om förverkande

Utfärdad den 19 november 2020

Regeringen föreskriver följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser
1 §
Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1805 av den 14 november
2018 om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om
förverkande, i denna förordning kallad EU-förordningen, och lagen
(2020:968) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om
ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 § Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i EU-
förordningen.

3 § Riksåklagaren bestämmer vilka åklagare som enligt lagen (2020:968)
med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt
erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande är behöriga att
enligt artikel 4.1 i EU-förordningen sända över ett beslut om frysning och
att enligt artikel 7 erkänna och verkställa ett beslut om frysning i Sverige.
Detta gäller dock inte i ett sådant fall där Justitiekanslern eller någon av
riksdagens ombudsmän till följd av föreskrifter i annan författning är
särskild åklagare.

4 § I 11 kap. 5 § lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsför-
ordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden finns en bestämmelse
om att Justitiekanslern ska ges tillfälle att yttra sig i vissa fall.

2 kap. När Sverige är utfärdande stat av beslut om frysning och

beslut om förverkande
Beslut om frysning
1 §
�&klagaren ska underrätta Kronofogdemyndigheten innan ett beslut om
frysning sänds över till en annan medlemsstat enligt EU-förordningen och
2 kap. lagen (2020:968) med kompletterande bestämmelser till EU:s förord-
ning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om
förverkande.

SFS

2020:974

Publicerad
den

20 november 2020

background image

SFS

2020:974

2

I brådskande fall får åklagaren sända över beslutet om frysning utan att

Kronofogdemyndigheten har underrättats. En underrättelse ska då lämnas
efter det att beslutet om frysning har sänts över.

2 § �&klagaren ska omedelbart underrätta Kronofogdemyndigheten när ett
beslut om förverkande har meddelats som avser egendom som är föremål
för verkställighet i en annan medlemsstat enligt EU-förordningens bestäm-
melser om beslut om frysning och 2 kap. lagen (2020:968) med komp-
letterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av
beslut om frysning och beslut om förverkande.

Beslut om förverkande
3 §
Kronofogdemyndigheten är behörig myndighet att lämna samtycke
enligt artikel 30.6 d i EU-förordningen och att ingå överenskommelse enligt
artikel 30.7 i förordningen.

3 kap. Erkännande och verkställighet i Sverige av ett utländskt

beslut om frysning
Samråd och underrättelser vid verkställigheten av ett beslut om

frysning
1 §
�&klagaren ska vid behov samråda med andra svenska myndigheter i
frågor om erkännande och verkställighet av ett beslut om frysning i Sverige.

2 § Om egendom har tagits i förvar enligt 4 kap. 6 § första stycket lagen
(2020:968) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om
ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande,
ska åklagaren skyndsamt underrätta Kronofogdemyndigheten om förvaret.

3 § Den myndighet i Sverige som har verkställt ett beslut om frysning ska
skyndsamt underrätta åklagaren när verkställighet har skett.

4 § Den myndighet i Sverige som ansvarar för verkställigheten av ett
beslut om frysning ska underrätta åklagaren om myndigheten konstaterar att
egendomen inte kan påträffas här eller att det av någon annan anledning inte
är möjligt att verkställa beslutet.

5 § Om åklagaren eller en domstol meddelar ett beslut som innebär att
verkställigheten av ett beslut om frysning avbryts, ska den som har meddelat
beslutet underrätta den myndighet i Sverige som ansvarar för verkställig-
heten och den som drabbats av verkställigheten.

Underrättelser och information vid överklagande
6 §
Kronofogdemyndigheten ska underrätta åklagaren i de fall myndig-
hetens beslut vid verkställighet enligt EU-förordningen och lagen
(2020:968) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om
ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande
överklagas enligt utsökningsbalkens bestämmelser.

7 § �&klagaren ansvarar för att en underrättelse enligt artikel 33.3 i EU-
förordningen sänds över till den behöriga myndigheten i den utfärdande
staten.

background image

SFS

2020:974

3

4 kap. Erkännande och verkställighet i Sverige av ett utländskt

beslut om förverkande
Samråd
1 §
Kronofogdemyndigheten ska, om det inte är obehövligt, samråda med
åklagaren i syfte att utreda om det finns skäl för att besluta om uppskov
enligt artikel 21.1 a i EU-förordningen.

2 § Vid tillämpning av 5 kap. 6 § andra stycket lagen (2020:968) med
kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt
erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande angående vissa
typer av kulturföremål, ska Kronofogdemyndigheten rådgöra med och vid
behov inhämta yttrande från Riksantikvarieämbetet.

Underrättelser
3 §
Om ett utländskt beslut om förverkande avser egendom som är föremål
för verkställighet i Sverige enligt EU-förordningens bestämmelser om beslut
om frysning och 4 kap. lagen (2020:968) med kompletterande bestämmelser
till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och
beslut om förverkande, ska Kronofogdemyndigheten underrätta den
åklagare som har meddelat beslutet om erkännande och verkställighet av
beslutet

om

frysning.

Underrättelsen

ska

lämnas

fort

Kronofogdemyndigheten har meddelat beslut i fråga om erkännande och
verkställighet av beslutet om förverkande.

4 § Kronofogdemyndigheten ansvarar för att en underrättelse enligt artikel
33.3 i EU-förordningen sänds över till den behöriga myndigheten i den
utfärdande staten.

�verenskommelser
5 §
Kronofogdemyndigheten får ingå en överenskommelse med den
utfärdande myndigheten enligt artikel 18.2 i EU-förordningen, om det är
lämpligt i det enskilda fallet.

6 § Kronofogdemyndigheten är behörig myndighet att ingå en överens-
kommelse enligt artikel 30.7 i EU-förordningen.

Denna förordning träder i kraft den 19 december 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)