SFS 2020:976 Förordning om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

SFS2020-976.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1999:1135) om

misstankeregister

Utfärdad den 19 november 2020

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1999:1135) om misstanke-
register ska ha följande lydelse.

3 §1 Uppgifter ur misstankeregistret ska lämnas ut om det begärs av

1. det statsråd som är föredragande i ärenden enligt lagen (1991:572) om

särskild utlänningskontroll, i ärenden om utlämning för brott, i ärenden om
nåd i brottmål eller i andra ärenden enligt 12 kap. 9 § regeringsformen eller
i ärenden om överförande av straffverkställighet enligt lagen (1972:260) om
internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom, eller den
statsrådet bemyndigar, för utredning i ett sådant ärende och i fråga om den
som ärendet gäller,

2. en åklagarmyndighet, i ärenden där en prövning ska göras, i fråga om

den som prövningen gäller,

3. Säkerhetspolisen, i ärenden om anställning eller uppdrag vid myndig-

heten,

4. Tullverket i tillståndsärenden och andra ärenden där en lämplighets-

prövning ska göras, i fråga om den som prövningen gäller,

5. en länsstyrelse, i fråga om den som ärendet gäller, om inte annat anges,

i ärenden

a) där länsstyrelsen enligt lag eller förordning ska hämta in sådana upp-

gifter,

b) där länsstyrelsen ska göra en lämplighetsprövning,
c) om godkännande och tillsyn enligt förordningen (1989:149) om bevak-

ningsföretag m.m.,

d) om godkännande av skyddsvakt enligt skyddsförordningen (2010:523),
e) om godkännande och tillsyn enligt förordningen (2011:155) om aukto-

risation av delgivningsföretag, och

f) om auktorisation enligt förordningen om auktorisation av delgivnings-

företag, i fråga om personer som anges i 4 § första stycket 1 och 2 i den för-
ordningen,

6. Transportstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighets-

prövning enligt lagen (1998:493) om trafikskolor och förordningen
(1998:978) om trafikskolor överväger att ge tillstånd eller godkänna samt i
ärenden om körkortstillstånd, körkort, traktorkort, taxiförarlegitimation,
tillstånd till yrkesmässig trafik eller taxitrafik, biluthyrning och transport-

1 Senaste lydelse 2020:630.

SFS

2020:976

Publicerad
den

20 november 2020

background image

SFS

2020:976

2

tillstånd eller tillstånd för att få driva en redovisningscentral eller en
beställningscentral för taxitrafik, i fråga om den som ärendet gäller,

7. det statsråd som är föredragande i ärenden enligt lagen (2001:82) om

svenskt medborgarskap, eller den statsrådet bemyndigar, för utredning i ett
sådant ärende, i fråga om den som ärendet gäller,

8. Migrationsverket, i ärenden enligt lagen om svenskt medborgarskap

eller utlänningslagen (2005:716), dels i fråga om den som ärendet gäller,
dels för utredning i ärenden som avses i 5 kap. 3 a § första stycket 1 utlänn-
ingslagen i fråga om någon annan än den som utredningen gäller,

9. en passmyndighet utom riket i passärenden, i fråga om den som ärendet

gäller,

10. en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen, i mål om upp-

hävande av allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott enligt
utlänningslagen, i fråga om den som ärendet gäller,

11. en åklagarmyndighet eller allmän domstol i ett ärende enligt lagen

(2017:1000) om en europeisk utredningsorder, och

12. en åklagarmyndighet i ett ärende enligt Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) 2018/1805 av den 14 november 2018 om ömsesidigt
erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande.

Uppgifter om någon annan person än den som prövningen gäller enligt

första stycket 8 ska begränsas till uppgifter om misstanke som avser brott
enligt 3, 4 eller 6 kap. eller 16 kap. 10 a § brottsbalken.

Denna förordning träder i kraft den 19 december 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)