SFS 2020:977 Förordning om ändring i förordningen (2005:501) om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut

SFS2020-977.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2005:501) om erkännande

och verkställighet inom Europeiska unionen av

frysningsbeslut

Utfärdad den 19 november 2020

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2005:501) om
erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut
samt 1 kap. 1 och 2 §§, 2 kap. 4 § och 3 kap. 3, 5, 8�10, 12, 13 och 15 §§
ska ha följande lydelse.

Förordning om erkännande och verkställighet av

frysningsbeslut i vissa fall

1 kap.
1 §
Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpning av lagen
(2005:500) om erkännande och verkställighet av frysningsbeslut i vissa fall.

2 § De begrepp som används i denna förordning har samma betydelse som
i lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet av frysningsbeslut i
vissa fall.

2 kap.
4 §
1 En ansökan enligt lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i
brottmål om överlämnande till Sverige av egendom som omfattas av ett
frysningsbeslut eller en ansökan enligt lagen (1963:193) om samarbete med
Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.
eller lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet
av brottmålsdom om verkställighet utomlands av förverkandebeslut som
avser egendom som omfattas av ett frysningsbeslut ska göras i anslutning
till eller så snart som möjligt efter det att ett frysningsbeslut har översänts.

Detsamma gäller ett beslut om förverkande som ska sändas över till en

annan medlemsstat inom Europeiska unionen för verkställighet enligt lagen
(2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande i
vissa fall.

En ansökan enligt första stycket ska innehålla uppgifter om frysnings-

beslutet och om vilken myndighet frysningsbeslutet har översänts till.

3 kap.
3 §
Om det är uppenbart att en ansökan som avses i 3 kap. 18 eller 19 §
lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet av frysningsbeslut i

1 Senaste lydelse 2011:577.

SFS

2020:977

Publicerad
den

20 november 2020

background image

SFS

2020:977

2

vissa fall inte kommer att kunna bifallas, ska åklagaren underrätta den andra
medlemsstatens myndighet om detta.

5 § Om egendom har tagits i förvar enligt 3 kap. 11 § lagen (2005:500) om
erkännande och verkställighet av frysningsbeslut i vissa fall, ska åklagaren
skyndsamt underrätta Kronofogdemyndigheten om förvaret.

8 § �&klagaren ska underrätta den andra medlemsstatens myndighet när
verkställighet har skett. �&klagaren ska i samband med underrättelsen
uppmana myndigheten att skicka en ansökan som avses i 3 kap. 18 eller
19 § lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet av frysningsbeslut
i vissa fall direkt till åklagaren eller att underrätta åklagaren när en sådan
ansökan skickas.

9 § Innan en verkställbarhetsförklaring upphävs enligt 3 kap. 14 § första
stycket 1 eller 2 lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet av frys-
ningsbeslut i vissa fall, ska åklagaren samråda med den andra medlems-
statens myndighet.

10 § Om åklagaren har getts tillfälle att yttra sig enligt 3 kap. 17 § fjärde
stycket lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet av frysnings-
beslut i vissa fall, ska åklagaren samråda med den andra medlemsstatens
myndighet, om det inte är uppenbart obehövligt.

12 § Kronofogdemyndigheten ska underrätta åklagaren i de fall
myndighetens beslut vid verkställighet som äger rum enligt 3 kap. 6 § 2
lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet av frysningsbeslut i
vissa fall överklagas enligt utsökningsbalkens bestämmelser.

13 § �&klagaren ska underrätta den andra medlemsstatens myndighet i de
fall ett beslut enligt 3 kap. 16�19 §§ lagen (2005:500) om erkännande och
verkställighet av frysningsbeslut i vissa fall överklagas. Detsamma gäller
om verkställighet som äger rum enligt 3 kap. 6 § 2 samma lag överklagas
enligt utsökningsbalkens bestämmelser. Den andra statens myndighet ska
även underrättas om utgången av ett sådant överklagande.

15 §2 När ett beslut om förverkande som avses i 3 kap. 19 § första stycket
lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet av frysningsbeslut i
vissa fall har kommit in till Kronofogdemyndigheten eller riksåklagaren, ska
Kronofogdemyndigheten eller riksåklagaren underrätta den domstol som
enligt 3 kap. 17 § första stycket samma lag har fastställt åklagarens verk-
ställbarhetsförklaring. Om beslutet om förverkande har kommit in till
Kronofogdemyndigheten, ska Kronofogdemyndigheten underrätta den åkla-
gare som har meddelat verkställbarhetsförklaringen enligt 3 kap. 4 § lagen
(2005:500) om erkännande och verkställighet av frysningsbeslut i vissa fall.

Om riksåklagaren ansöker om Stockholms tingsrätts prövning enligt 9 och

35 §§ lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet
av brottmålsdom, får en underrättelse som avses i första stycket i stället ske
i samband med att riksåklagaren begär att den domstol som avses i första
stycket ska överlämna ärendet till Stockholms tingsrätt.

Denna förordning träder i kraft den 19 december 2020.

2 Senaste lydelse 2011:577.

background image

SFS

2020:977

3

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)