SFS 2020:978 Förordning om ändring i förordningen (2011:578) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen

SFS2020-978.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2011:578) om erkännande

och verkställighet av beslut om förverkande inom

Europeiska unionen

Utfärdad den 19 november 2020

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2011:578) om
erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska
unionen samt 1 kap. 1 och 2 §§, 2 kap. 4 § och 3 kap. 1, 3, 4, 6, 6 a, 9 och
11 §§ ska ha följande lydelse.

Förordning om erkännande och verkställighet av beslut

om förverkande i vissa fall

1 kap.
1 §
Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpningen av lagen
(2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande i
vissa fall.

2 § De begrepp som används i denna förordning har samma betydelse som
i lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverk-
ande i vissa fall.

2 kap.
4 §
1 Kronofogdemyndigheten får göra en framställning hos den andra
medlemsstaten om att få del av värdet av det som har förverkats, utöver vad
som följer av artikel 16.1 och 16.2 a i rådets rambeslut 2006/783/RIF om
tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om förverk-
ande, om beslutet om förverkande avser ett betydande värde och det finns
skäl för att göra en sådan framställning.

3 kap.
1 §
2 Om ett beslut om förverkande har sänts till en myndighet som inte är
behörig att ta emot beslutet enligt 3 kap. 5 § lagen (2011:423) om erkänn-
ande och verkställighet av beslut om förverkande i vissa fall, ska myndig-
heten vidarebefordra beslutet till Kronofogdemyndigheten. Kronofogde-
myndigheten ska då underrätta den andra statens behöriga myndighet om
detta.

Detsamma gäller andra handlingar som tillhör ett ärende om erkännande

och verkställighet av beslut om förverkande.

1 �ndringen innebär att andra stycket tas bort.
2 Senaste lydelse 2014:204.

SFS

2020:978

Publicerad
den

20 november 2020

background image

SFS

2020:978

2

3 § Kronofogdemyndigheten ska samråda med den behöriga myndigheten
i den andra medlemsstaten innan Kronofogdemyndigheten meddelar beslut
om att ett beslut om förverkande inte är verkställbart i Sverige. Detsamma
gäller innan Kronofogdemyndigheten meddelar beslut om att upphäva en
verkställbarhetsförklaring enligt 3 kap. 15 § första stycket 1 lagen
(2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande i
vissa fall.

Om Kronofogdemyndigheten har getts tillfälle att yttra sig enligt 3 kap.

16 § första stycket lagen om erkännande och verkställighet av beslut om
förverkande i vissa fall, ska Kronofogdemyndigheten samråda med den
behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten. Kronofogdemyndigheten
behöver dock inte samråda med den myndigheten om det är uppenbart att
det inte behövs.

4 § Kronofogdemyndigheten ska, om det inte är obehövligt, samråda med
�&klagarmyndigheten i syfte att utreda om det finns skäl för att besluta om
uppskov enligt 3 kap. 13 § första stycket 1 lagen (2011:423) om erkännande
och verkställighet av beslut om förverkande i vissa fall.

6 § Om ett beslut om förverkande avser en betalningsskyldighet och
Kronofogdemyndigheten med stöd av 3 kap. 17 § tredje stycket lagen
(2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande i
vissa fall avser att lämna över annan egendom än pengar till den andra
medlemsstaten, ska Kronofogdemyndigheten samråda med den behöriga
myndigheten i den andra staten om detta.

6 a §3 Om det kan finnas hinder mot att överlämna egendom enligt 3 kap.
17 § fjärde stycket lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av
beslut om förverkande i vissa fall, ska Kronofogdemyndigheten rådgöra
med och vid behov inhämta yttrande från Riksantikvarieämbetet.

9 §4 Om ett beslut om förverkande avser egendom som är föremål för
verkställighet enligt lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet av
frysningsbeslut i vissa fall, ska Kronofogdemyndigheten underrätta såväl
den åklagare som har meddelat en verkställbarhetsförklaring enligt den la-
gen som den domstol som har fastställt förklaringen. Underrättelse ska
lämnas så fort Kronofogdemyndigheten eller tingsrätten har meddelat beslut
i fråga om erkännande och verkställighet enligt lagen (2011:423) om erkän-
nande och verkställighet av beslut om förverkande i vissa fall.

11 § Kronofogdemyndigheten ska med eget yttrande överlämna handling-
arna i ärendet till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) om

1. den andra medlemsstaten har begärt att få del av värdet av det som har

förverkats, utöver vad som följer av 3 kap. 18 § första stycket lagen
(2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande i
vissa fall, eller

2. det finns skäl att återkräva kostnader för verkställigheten av beslutet

om förverkande.

Denna förordning träder i kraft den 19 december 2020.

3 Senaste lydelse 2017:565.
4 Senaste lydelse 2014:204.

background image

SFS

2020:978

3

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)