SFS 2020:979 Förordning om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19

SFS2020-979.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer

för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen

covid-19

Utfärdad den 19 november 2020

Regeringen föreskriver följande.

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som syftar till att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19 till personer som vistas i vissa boenden
för äldre.

Förordningen är meddelad med stöd av 16 kap. 10 § socialtjänstlagen

(2001:453).

2 § Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om att besök till den
som bor i en sådan boendeform som avses i 5 kap. 5 § andra eller tredje
stycket socialtjänstlagen (2001:453) eller i motsvarande boendeform i 7 kap.
1 § första stycket 2 samma lag ska vara förbjudet om det behövs för att för-
hindra spridning av sjukdomen covid-19. Sådana föreskrifter får avse hela
landet, ett län eller delar av ett län.

Ett sådant förbud mot besök som avses i första stycket ska inte gälla den

som i sin yrkesutövning har behov av att vistas i ett sådant boende.

3 § En person under 18 år får, trots ett sådant förbud mot besök som avses
i 2 §, besöka en förälder eller någon annan som han eller hon varaktigt bor
eller tidigare bott tillsammans med. Detta gäller dock endast om den verk-
samhetsansvarige bedömer att risken för spridning av sjukdomen covid-19
är liten i boendet.

4 § Den verksamhetsansvarige för ett boende får i det enskilda fallet med-
ge undantag från ett sådant förbud mot besök som avses i 2 §. Undantag får
beviljas om besöket görs för att bryta en separation mellan makar, sambor
eller registrerade partner eller om det annars finns särskilda omständigheter.
Undantag får dock medges endast om den verksamhetsansvarige bedömer
att risken för spridning av sjukdomen covid-19 är liten i boendet.

5 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 21 november 2020.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av februari 2021.

SFS

2020:979

Publicerad
den

20 november 2020

background image

SFS

2020:979

2

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)