SFS 2020:980 Lag om fortsatt giltighet av lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa

SFS2020-980.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om fortsatt giltighet av lagen (2013:794) om vissa register

för forskning om vad arv och miljö betyder för

människors hälsa

Utfärdad den 19 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att lagen (2013:794) om vissa register
för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa, som gäller
till utgången av 20202, ska fortsätta att gälla till utgången av 2023.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2019/20:182, bet. 2020/21:UbU5, rskr 2020/21:52.
2 Lagens giltighetstid senast förlängd 2017:1102.

SFS

2020:980

Publicerad
den

21 november 2020