SFS 2020:983 Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning

SFS2020-983.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2004:881) om

kommunalekonomisk utjämning

Utfärdad den 19 november 2020

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2004:881) om
kommunalekonomisk utjämning ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Johan Ndure
(Finansdepartementet)

SFS

2020:983

Publicerad
den

21 november 2020

background image

2

SFS

2020:983

Bilaga1

Beräkningsmetoder och närmare detaljer för

kostnadsutjämningen
Generella bestämmelser för kostnadsutjämningen
Uppgifter i beräkningen av kostnadsutjämningen
De uppgifter som används i beräkningen av kostnadsutjämningen ska, om
inte annat anges i denna bilaga, hämtas från Statistiska centralbyråns
statistik.

Genomsnittlig standardkostnad
Den för landet genomsnittliga standardkostnaden i kronor per invånare före
uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå för var och en av följande
verksamheter är:

Förskola

6 892

Pedagogisk omsorg

111

Fritidshem

1 499

Förskoleklass

706

Grundskola

11 186

Gymnasieskola

4 057

Individ- och familjeomsorg

4 492

Vuxenutbildning på grundläggande
nivå

134

Vuxenutbildning på gymnasial nivå

287

Svenska för invandrare

263

�ldreomsorg

10 977

Hälso- och sjukvård

24 365

Kollektivtrafik

2 595

Beloppen avser år 2019.

Uppräkning med prisindex
Uppräkning till utjämningsårets prisnivå sker med hjälp av utvecklingen av
konsumentprisindex med fast ränta. Som genomsnittlig procentuell
förändring i konsumentprisindex med fast ränta för respektive år används
följande: 2017 (2,0), 2018 (2,1), 2019 (1,7), 2020 (0,3) och 2021 (1,2).

Följande verksamheters och kostnadsslags standardkostnad räknas upp

till utjämningsårets prisnivå med hjälp av konsumentprisindex med fast
ränta året före utjämningsåret samt utjämningsåret; förskola, fritidshem och
annan pedagogisk verksamhet, förskoleklass och grundskola, gymnasie-

1 Senaste lydelse 2019:797.

background image

3

SFS

2020:983

skola, individ- och familjeomsorg, kommunal vuxenutbildning, äldre-
omsorg, hälso- och sjukvård och kollektivtrafik.

Följande verksamheters och kostnadsslags standardkostnad räknas upp

till utjämningsårets prisnivå med hjälp av konsumentprisindex med fast
ränta från år 2016 till och med utjämningsåret: infrastruktur och skydd samt
verksamhetsövergripande kostnader med undantag för 16 § 1 och 2.

Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet
Index för behov av förskola respektive fritidshem
Index för behov av förskola respektive fritidshem anges under rubriken
Fasta index för kommuner.

Socioekonomiskt index för barn i åldern 1�5 år
Det socioekonomiska indexet per kommun beräknas som genomsnittet av
följande kvoter:

1. Andelen barn 1�5 år i kommunen med föräldrar som saknar efter-

gymnasial utbildning dividerad med medelvärdet för motsvarande grupp i
landet två år före utjämningsåret.

2. Andelen barn 1�5 år i kommunen som bor i hushåll med låg disponibel

inkomst dividerad med medelvärdet för motsvarande grupp i landet tre år
före utjämningsåret.

3. Andelen barn 1�5 år i kommunen med minst en förälder som har haft

uppehållstillstånd i högst fyra år dividerad med medelvärdet för mot-
svarande grupp i landet två år före utjämningsåret.

Med låg disponibel inkomst avses personer som lever i hushåll som har

en disponibel inkomst per konsumtionsenhet som är mindre än 60 procent
av medianvärdet för samtliga hushåll, i enlighet med Statistiska central-
byråns definition.

Glesbygds- respektive löneindex
Glesbygds- respektive löneindex för förskola anges under rubriken Fasta
index för kommuner.

Lönekostnadsandel förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet
Lönekostnadsandelen i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verk-
samhet är 0,738.

Förskoleklass och grundskola
Genomsnittlig kostnad för modersmålsundervisning och undervisning i

svenska som andraspråk
Genomsnittlig kostnad för modersmålsundervisning och undervisning i
svenska som andraspråk beräknas genom att den genomsnittliga lärarlönen
i landet per månad i kommunal skola för grundskollärare, inklusive löne-
kostnadspålägg, två år före utjämningsåret multipliceras med 12. Produkten
multipliceras därefter med kvoten av antal lärare (heltid) i landet för moders-
målsundervisning och svenska som andraspråk under det läsår som avser
höstterminen två år före utjämningsåret och vårterminen ett år före ut-
jämningsåret och antalet elever i landet som deltog i modersmåls-
undervisning eller svenska som andraspråk under samma läsår.

Statistik över antal lärare och elever hämtas från Statens skolverk.

background image

4

SFS

2020:983

Lönekostnadspålägget i beräkningen av genomsnittlig kostnad är 39,15

procent.

Glesbygds- respektive löneindex för förskoleklass och grundskola
Glesbygds- respektive löneindex för förskoleklass och grundskola anges
under rubriken Fasta index för kommuner.

Lönekostnadsandel förskoleklass och grundskola
Lönekostnadsandelen i förskoleklass och grundskola är 0,688.