SFS 2020:986 Lag om ändring i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar

SFS2020-986.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar

Utfärdad den 19 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2018:672) om eko-
nomiska föreningar

dels att nuvarande 9 kap. 5 § ska betecknas 9 kap. 6 §,
dels att 8 kap. 7 och 9 §§, 9 kap. 1�4 och den nya 6 §§ och rubriken

närmast före 9 kap. 4 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 9 kap. 5 § ska sättas närmast före den nya

9 kap. 6 §,

dels att det ska införas fem nya paragrafer, 8 kap. 9 a § och 9 kap. 2 a, 5,

7 och 8 §§, och närmast före 9 kap. 5 och 7 §§ nya rubriker av följande
lydelse.

8 kap.
7 §
Föreningen ska ge revisorn tillfälle att genomföra granskningen i den
omfattning som revisorn anser är nödvändig. Föreningen ska lämna de
upplysningar och den hjälp som revisorn begär.

Samma skyldigheter har ett dotterföretag och dess revisor gentemot en

revisor i moderföreningen.

9 § Bolagsverket ska, efter ansökan från en eller flera röstberättigade, utse
en revisor som ska delta i revisionen tillsammans med övriga revisorer.

Ansökan får göras av röstberättigade som tillsammans utgör minst en tion-

del av samtliga röstberättigade i föreningen.

Ansökan får också göras av varje röstberättigad, om
1. ett förslag att utse en revisor har behandlats på en föreningsstämma,

och

2. minst en tiondel av samtliga röstberättigade i föreningen eller minst en

tredjedel av de röstberättigade som är närvarande vid stämman har röstat för
förslaget.

Ett förslag enligt andra stycket får framställas av en röstberättigad på en

föreningsstämma där revisorsval ska hållas eller förslaget enligt kallelsen till
stämman ska behandlas.

9 a § Bolagsverket ska ge föreningens styrelse tillfälle att yttra sig innan
verket utser en revisor enligt 9 §. Beslutet ska avse tiden till och med års-
stämman under nästa räkenskapsår.

1 Prop. 2019/20:194, bet. 2020/21:CU3, rskr. 2020/21:51.

SFS

2020:986

Publicerad
den

21 november 2020

background image

2

SFS

2020:986

9 kap.
1 §
Bolagsverket ska, efter ansökan från en eller flera röstberättigade, utse
en särskild granskare. Granskaren ska utföra en särskild granskning som får
avse

1. föreningens eller ett dotterföretags förvaltning och räkenskaper under

en viss förfluten tid, och

2. vissa åtgärder eller förhållanden i föreningen eller ett dotterföretag.
Granskningen får som längst omfatta tiden fram till den tidpunkt då

ansökan kom in till Bolagsverket.

En granskning av förhållanden i ett dotterföretag får enbart omfatta för-

hållanden som har betydelse för moderföreningen.

2 § En ansökan enligt 1 § får göras av röstberättigade som tillsammans
utgör minst en tiondel av samtliga röstberättigade i föreningen.

Ansökan får också göras av varje röstberättigad, om
1. ett förslag att utse en särskild granskare har behandlats på en förenings-

stämma, och

2. minst en tiondel av samtliga röstberättigade i föreningen eller minst en

tredjedel av de röstberättigade som är närvarande på stämman har röstat för
förslaget.

Ett förslag enligt andra stycket får framställas av en röstberättigad på en

ordinarie föreningsstämma eller på en föreningsstämma där ärendet enligt
kallelsen till stämman ska behandlas.

2 a § I en ansökan till Bolagsverket om särskild granskning ska det anges
vad som ska granskas och vilken tidsperiod som granskningen ska avse.
Detsamma gäller ett förslag på en föreningsstämma om särskild granskning.

Bolagsverket ska ge föreningens styrelse tillfälle att yttra sig innan en

särskild granskare utses.

3 § Innehavare av förlagsandelar som företräder förlagsinsatser till ett
sammanlagt belopp om minst en tiondel av det totalt inbetalda insats-
kapitalet får hos styrelsen begära att särskild granskning anordnas. Styrelsen
ska därefter inom två månader ansöka hos Bolagsverket om att en eller flera
särskilda granskare utses. Om styrelsen inte gör det, får en ansökan göras av
var och en som innehar en förlagsandel i föreningen.

Bestämmelserna om den särskilda granskningens omfattning i 1 § och om

innehållet i en ansökan och styrelsens möjlighet att yttra sig i 2 a § gäller
även vid särskild granskning enligt denna paragraf.

Den särskilda granskaren och hans eller hennes arbete
4 §
Den som utses till särskild granskare ska vara oberoende i förhållande
till medlemmarna, röstberättigade som inte är medlemmar, innehavare av
förlagsandelar och föreningen samt i övrigt lämplig för uppdraget.

Vidare ska följande bestämmelser i 8 kap. tillämpas på en särskild

granskare:

� 7 § om tillhandahållande av upplysningar,
� 11 § om bosättningskrav,
� 12 § om hinder mot att vara revisor,
� 19 och 20 §§ om jäv,
� 21 och 22 §§ om registrerat revisionsbolag och särskilt revisionsorgan,
� 43 § om närvaro vid föreningsstämma, och
� 49 och 50 §§ om upplysningsplikt.

background image

3

SFS

2020:986

Den särskilda granskarens tystnadsplikt
5 §
Den särskilda granskaren får inte obehörigen lämna upplysningar till
en enskild medlem eller till någon utomstående om sådana angelägenheter
för föreningen eller ett dotterföretag som den särskilda granskaren får känne-
dom om när han eller hon fullgör sitt uppdrag, om det kan vara till skada för
föreningen eller dotterföretaget.

6 § Den särskilda granskaren ska lämna ett yttrande över sin granskning.
Yttrandet ska tillhandahållas medlemmarna och röstberättigade som inte är
medlemmar på de sätt som anges i 6 kap. 23 § första och andra styckena och
läggas fram på en föreningsstämma. Den som inte längre är medlem har
samma rätt att ta del av yttrandet som en medlem, om han eller hon

1. var medlem vid tidpunkten för den föreningsstämma där frågan om att

utse en särskild granskare behandlades, eller

2. ansökte hos Bolagsverket om att utse en särskild granskare.
Yttrandet ska på samma sätt tillhandahållas innehavare av förlagsandelar

och tidigare sådana innehavare, om den särskilda granskaren har utsetts på
begäran av innehavare av förlagsandelar.

Den särskilda granskarens ersättning
7 §
Föreningen ska svara för ersättningen till den särskilda granskaren.
Om den särskilda granskaren begär det ska föreningen ställa säkerhet för
ersättningen.

8 § Om någon del av den särskilda granskningen har varit uppenbart
obehövlig och en röstberättigad eller innehavare av förlagsandelar som har
ansökt hos Bolagsverket om att en särskild granskare ska utses har insett
eller borde ha insett detta, ska han eller hon ersätta föreningen för dess
kostnader i den delen. Om flera personer är ersättningsskyldiga svarar de
solidariskt med varandra för kostnaderna.

Om den särskilda granskaren bedömer att det finns en ersättningsskyl-

dighet för någon eller några personer, ska den särskilda granskaren uttala sig
om detta i sitt yttrande.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Om ett förslag om att utse en särskild granskare har behandlats på en

föreningsstämma före ikraftträdandet gäller 9 kap. 1, 2, 4 och 5 §§ i den
äldre lydelsen för ansökan till Bolagsverket, granskningens omfattning, den
särskilda granskarens arbete och hans eller hennes yttrande.

3. Om en innehavare av förlagsandelar före ikraftträdandet har begärt hos

styrelsen att särskild granskning ska anordnas gäller 9 kap. 1 och 3�5 §§ i
den äldre lydelsen för ansökan till Bolagsverket, granskningens omfattning,
den särskilda granskarens arbete och hans eller hennes yttrande.

4. De nya 9 kap. 2 a och 5�8 §§ ska inte tillämpas om förslaget att utse

den särskilda granskaren har behandlats på en föreningsstämma före ikraft-
trädandet. Detsamma gäller om en innehavare av förlagsandelar före ikraft-
trädandet har begärt hos styrelsen att särskild granskning ska anordnas.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)