SFS 2020:987 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

SFS2020-987.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Utfärdad den 19 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 5 a och 10 a §§, bilaga 1 och
rubriken närmast före 3 kap. 5 a § årsredovisningslagen (1995:1554) ska ha
följande lydelse.

3 kap.
�verkursfonder
2
5 a §
3 I ett aktiebolag ska den del av betalningen för en aktie som över-
stiger aktiens kvotvärde tas upp under den bundna överkursfonden eller den
fria överkursfonden.

10 a §4 Ett aktiebolags eget kapital ska i balansräkningen, i en egen räk-
ning eller i en not delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller
ansamlad förlust.

Under bundet eget kapital ska följande tas upp: aktiekapital, bunden över-

kursfond, uppskrivningsfond, reservfond, kapitalandelsfond och fond för
utvecklingsutgifter.

Under fritt eget kapital eller ansamlad förlust ska följande tas upp: fria

fonder, var för sig, balanserad vinst eller förlust och vinst eller förlust för
räkenskapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret tas då upp
som avdragsposter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:194, bet. 2020/21:CU3, rskr. 2020/21:51.
2 Senaste lydelse 2005:556.
3 Senaste lydelse 2005:556.
4 Senaste lydelse 2015:813.

SFS

2020:987

Publicerad
den

21 november 2020

background image

2

SFS

2020:987

Bilaga 15
Uppställningsform för balansräkningen (kontoform)
TILLG�&NGAR

A. Tecknat men ej inbetalt kapital

B. Anläggningstillgångar

I. Immateriella anläggningstillgångar

1. Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
2. Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter
3. Hyresrätter och liknande rättigheter
4. Goodwill
5. Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar

II. Materiella anläggningstillgångar

1. Byggnader och mark
2. Maskiner och andra tekniska anläggningar
3. Inventarier, verktyg och installationer
4. Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstill-
gångar

III. Finansiella anläggningstillgångar

1. Andelar i koncernföretag
2. Fordringar hos koncernföretag
3. Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
4. Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag
5. �garintressen i övriga företag
6. Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i
7. Andra långfristiga värdepappersinnehav
8. Lån till delägare och andra, till vilka delägare står i sådant förhållande som
sägs i 21 kap. 1 § 3, 4 eller 5 aktiebolagslagen (2005:551)
9. Andra långfristiga fordringar

C. Omsättningstillgångar

I. Varulager m.m.

1. Råvaror och förnödenheter
2. Varor under tillverkning
3. Färdiga varor och handelsvaror
4. Pågående arbete för annans räkning
5. Förskott till leverantörer

II. Fordringar

1. Kundfordringar
2. Fordringar hos koncernföretag
3. Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag
4. Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i
5. �vriga fordringar
6. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

5 Senaste lydelse 2015:813

background image

3

SFS

2020:987

III. Kortfristiga placeringar

1. Andelar i koncernföretag
2. �vriga kortfristiga placeringar

IV. Kassa och bank

EGET KAPITAL, AVS�TTNINGAR OCH SKULDER

A. Eget kapital, med uppgift om vad som utgör fritt eget kapital och bundet
eget kapital

Aktiebolag:

I. Aktiekapital

II. �verkursfonder

1. Bunden överkursfond
2. Fri överkursfond

III. Uppskrivningsfond

IV. Andra fonder

1. Reservfond
2. Kapitalandelsfond
3. Fond för verkligt värde
4. Fond för utvecklingsutgifter
5. �vrigt

V. Balanserad vinst eller förlust

VI. �&rets resultat

Ekonomiska föreningar:

I. Inbetalda insatser och emissionsinsatser

1. Medlemsinsatser
2. Förlagsinsatser

II. Uppskrivningsfond

III. Andra fonder

1. Reservfond
2. Kapitalandelsfond
3. Fond för verkligt värde
4. Fond för utvecklingsutgifter
5. �vrigt

IV. Balanserad vinst eller förlust

V. �&rets resultat

�vriga företag:

I. Eget kapital vid räkenskapsårets början

background image

4

SFS

2020:987

II. Insättningar eller uttag under året

III. Förändringar i kapitalandelsfonden

IV. Förändringar i fonden för verkligt värde

V. �&rets resultat

VI. Eget kapital vid räkenskapsårets slut

B. Obeskattade reserver

C. Avsättningar

1. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
2. Avsättningar för skatter
3. �vriga avsättningar

D. Skulder

1. Obligationslån
2. Skulder till kreditinstitut
3. Förskott från kunder (får även redovisas som avdragspost under Varulager
m.m.)
4. Leverantörsskulder
5. Växelskulder
6. Skulder till koncernföretag
7. Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag
8. Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i
9. Skatteskulder
10. �vriga skulder
a) �&terbetalningspliktiga medel mottagna av allmänheten enligt lagen
(2004:299) om inlåningsverksamhet
b) Andra skulder
11. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter