SFS 2020:990 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

SFS2020-990.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Utfärdad den 19 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 24 kap. 5 §, 42 kap. 17 §, 43 kap. 5 §
och 57 kap. 34 § inkomstskattelagen (1999:1229)2 ska ha följande lydelse.

24 kap.
5 §
3 I inkomstslaget näringsverksamhet tillämpas bestämmelserna i inkomst-
slaget kapital om

� utnyttjande av företrädesrätt till teckning av vinstandelslån eller kapital-

andelslån i 42 kap. 15 §,

� utdelning av andelar i dotterbolag i 42 kap. 16 §,
� utbetalningar vid minskning av aktiekapital, bunden överkursfond eller

reservfond och liknande förfaranden i 42 kap. 17 §,

� utskiftning från ideella föreningar i 42 kap. 18 §,
� utskiftning och utbetalning från ekonomiska föreningar i 42 kap. 19�

21 §§,

� emission i ekonomiska föreningar i 42 kap. 21 a §,
� utdelning från i utlandet delägarbeskattade juridiska personer och från

utländska juridiska personer med lågbeskattade inkomster i 42 kap. 22 §,

� utdelning och utskiftning från dödsbon efter personer som var begränsat

skattskyldiga vid dödsfallet i 42 kap. 23 §,

� skattetillgodohavanden i 42 kap. 24 §,
� spel i 42 kap. 25 §, och
� schablonintäkt i 42 kap. 43 §.

42 kap.
17 §
Som utdelning behandlas utbetalningar till aktieägarna i samband
med att ett svenskt aktiebolag minskar aktiekapitalet, den bundna överkurs-
fonden eller reservfonden, om minskningen genomförs utan indragning av
aktier.

Utbetalningar från en utländsk juridisk person vid ett förfarande som mot-

svarar något av dem som nämns i första stycket ska också behandlas som
utdelning.

1 Prop. 2019/20:194, bet. 2020/21:CU3, rskr. 2020/21:51.
2 Lagen omtryckt 2008:803.
3 Senaste lydelse 2018:2120.

SFS

2020:990

Publicerad
den

21 november 2020

background image

2

SFS

2020:990

43 kap.
5 §
4 Med värdeöverföring avses i detta kapitel

1. vinstutdelning,
2. förvärv av egna aktier, dock inte förvärv av sådant slag som anges i

19 kap. 5 § aktiebolagslagen (2005:551),

3. minskning av aktiekapitalet, den bundna överkursfonden eller reserv-

fonden för återbetalning till aktieägarna,

4. annan affärshändelse som medför att företagets förmögenhet minskar

och som inte har rent affärsmässig karaktär för företaget, och

5. inlösen av förlagsinsatser av sådant slag som anges i 11 kap. 1 § lagen

(2018:672) om ekonomiska föreningar och utbetalningar av sådant slag som
anges i 14 kap. 1 § samma lag.

57 kap.
34 §
5 Vinstutdelning som lämnas för senare räkenskapsår än som avses i
33 § ska minska kapitalunderlaget till den del utdelat belopp överstiger
nettovinsten enligt fastställd balansräkning eller, i förekommande fall,
fastställd koncernbalansräkning.

Kapitalunderlaget i ett aktiebolag ska minskas med belopp som motsvarar

utbetalningar från bolaget som har gjorts i samband med minskning av
aktiekapitalet, den bundna överkursfonden eller reservfonden, om utbetal-
ningen skett efter utgången av det räkenskapsår då underlaget beräknades.

Kapitalunderlaget i en ekonomisk förening ska minskas med belopp som

motsvarar utbetalningar enligt 10 kap. 16 § lagen (2018:672) om ekono-
miska föreningar vid återbetalning av överinsatser eller enligt 10 kap. 17 §
samma lag vid minskning av medlemsinsatsernas storlek. Detta gäller bara
om utbetalningen har gjorts efter utgången av det räkenskapsår då under-
laget beräknades.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Erik Sjöstedt
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2018:722.
5 Senaste lydelse 2018:722.