SFS 2020:991 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

SFS2020-991.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse

Utfärdad den 19 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 kap. 10 och 16 §§ lagen (2004:297)
om bank- och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

10 kap.
10 §
2 Utöver vad som föreskrivs om upplysningsplikt gentemot bolags-
stämman i 9 kap. 45 § samt 10 kap. 17 och 24 §§ aktiebolagslagen (2005:551)
gäller att upplysningar får lämnas bara om det kan göras utan nämnvärd
olägenhet för någon enskild person.

16 §3 I stället för 20 kap. 35 § aktiebolagslagen (2005:551) ska denna para-
graf tillämpas.

Minskning av den bundna överkursfonden eller reservfonden får ske för
1. täckning av förlust, om det inte finns fritt eget kapital som motsvarar

förlusten,

2. ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission av

aktier, och

3. återbetalning till aktieägarna eller något annat ändamål, om allmän

domstol med tillämpning av 14 § ger tillstånd till minskningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:194, bet. 2020/21:CU3, rskr. 2020/21:51.
2 Senaste lydelse 2005:932.
3 Senaste lydelse 2005:932.

SFS

2020:991

Publicerad
den

21 november 2020