SFS 2020:993 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

SFS2020-993.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Utfärdad den 19 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om försäkringsrörelselagen
(2010:2043)

dels att 11 kap. 21 och 29 §§ och rubriken närmast före 11 kap. 29 § ska

ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast efter 11 kap. 21 § ska lyda ⬝Minskning av

aktiekapitalet, den bundna överkursfonden och reservfonden⬝.

11 kap.
21 §
2 För ett livförsäkringsaktiebolag som driver verksamhet utan villkor
om vinstutdelning i bolagsordningen och som ska övergå till vinstutdelande
verksamhet får sådana villkor om vinstutdelning som avses i 20 § godkännas
bara om uppskrivningsfonden, konsolideringsfonden, kapitalandelsfonden,
fonden för verkligt värde, fonden för utvecklingsutgifter och andra över-
värden i bolaget, med avdrag för aktiekapitalet och överkursfonderna, gott-
skrivs försäkringstagarna och andra ersättningsberättigade på grund av för-
säkringarna som återbäring eller på annat sätt.

Minskning av den bundna överkursfonden och reservfonden
29 § I stället för 20 kap. 35 § 3 aktiebolagslagen (2005:551) gäller för för-
säkringsaktiebolag att minskning av den bundna överkursfonden och reserv-
fonden får ske för återbetalning till aktieägarna eller något annat ändamål,
om allmän domstol med tillämpning av 24�26 §§ ger tillstånd till minsk-
ningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:194, bet. 2020/21:CU3, rskr. 2020/21:51.
2 Senaste lydelse 2015:826.

SFS

2020:993

Publicerad
den

21 november 2020