SFS 2020:994 Lag om ändring i lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag

SFS2020-994.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag

Utfärdad den 19 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 kap. 2 § lagen (2019:742) om
tjänstepensionsföretag ska ha följande lydelse.

10 kap.
2 §
Följande bestämmelser i 11 kap. försäkringsrörelselagen (2010:2043)
ska tillämpas på tjänstepensionsaktiebolag:

� 4�6 §§ om bolagsstämma,
� 7, 7 a och 8�11 §§ om bolagets ledning,
� 12 och 13 §§ om revision,
� 14 och 15 §§ om vissa penninglån och emissioner i livförsäkrings-

aktiebolag som inte får dela ut vinst,

� 16�19 §§ om värdeöverföringar från och överskottshantering i livför-

säkringsaktiebolag,

� 20 och 21 §§ om ombildning till livförsäkringsaktiebolag som får dela

ut vinst,

� 22�29 §§ om minskning av aktiekapitalet, den bundna överkursfonden

och reservfonden,

� 30 § om lån m.m. till närstående,
� 38 och 39 §§ om särskilt bokslut och ogiltighet vid fusion,
� 40�44 §§ om delning,
� 46 och 47 §§ om likvidation, och
� 51 § om skadestånd.
Vid tillämpning av bestämmelserna ska det som sägs om försäkrings-

aktiebolag och livförsäkringsaktiebolag avse tjänstepensionsaktiebolag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:194, bet. 2020/21:CU3, rskr. 2020/21:51.

SFS

2020:994

Publicerad
den

21 november 2020