SFS 2020:995 Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)

SFS2020-995.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)

Utfärdad den 19 november 2020

Regeringen föreskriver i fråga om aktiebolagsförordningen (2005:559)

dels att 1 kap. 31 §, 3 kap. 4 § och 4 kap. 6 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 1 kap. 29 § ska lyda ⬝Minskning av aktie-

kapitalet, den bundna överkursfonden och reservfonden⬝.

1 kap.
31 §
Om allmän domstol har beslutat att lämna tillstånd till minskning av
aktiekapitalet, den bundna överkursfonden eller reservfonden enligt 20 kap.
28 § eller 35 § 3 aktiebolagslagen (2005:551) eller till vinstutdelning enligt
20 kap. 30 § i samma lag, ska domstolen underrätta Bolagsverket om detta.
Till underrättelsen ska en kopia av domstolens beslut bifogas.

3 kap.
4 §
1 För handläggning och prövning av ansökan enligt aktiebolagslagen
(2005:551) ska, i de fall som anges i 1�9, avgifter betalas med följande
belopp:

1. undantag från bosättningskravet (8 kap. 9, 30 och 37 §§), 475 kronor,
2. undantag från kravet att anlita auktoriserad revisor (9 kap. 15 §),

685 kronor,

3. tillstånd till minskning av aktiekapitalet (20 kap. 23 eller 33 §), den

bundna överkursfonden eller reservfonden (20 kap. 35 §) eller till vinst-
utdelning efter beslut om minskning av aktiekapitalet (20 kap. 30 §),
1 500 kronor,

4. tillstånd till verkställande av en fusionsplan (23 kap. 20, 33 eller 45 §)

eller delningsplan (24 kap. 22 §), 900 kronor,

5. likvidation enligt 25 kap. 11 §, 500 kronor,
6. tillstånd att inte lämna uppgift om bolagets företagsnamn på webb-

platser (28 kap. 5 §), 1 500 kronor,

7. ärende om att en tillgång av obetydligt värde ska tillfalla Allmänna

arvsfonden (25 kap. 42 eller 44 §), 740 kronor,

8. ersättare för styrelseledamot (8 kap. 16 §), 1 400 kronor,
9. förordnande av god man vid inlösen av minoritetsaktier (22 kap. 8 §),

740 kronor.

Om en ansökan enligt första stycket 4 avser en fusion med fler än ett

överlåtande bolag eller en delning med fler än ett övertagande bolag, ska
även en avgift om 500 kronor betalas för varje tillkommande bolag.

1 Senaste lydelse 2018:1831.

SFS

2020:995

Publicerad
den

21 november 2020

background image

2

SFS

2020:995

4 kap.
6 §
Bolagsverket ska underrätta den domstol som handlägger ett ärende
om tillstånd att verkställa beslut om minskning av aktiekapitalet, den bundna
överkursfonden eller reservfonden, beslut om vinstutdelning eller beslut om
fusion eller delning om

1. ett interimistiskt beslut som en annan domstol har meddelat i ett

pågående mål om talan mot ett bolagsstämmobeslut, och

2. en dom som har fått laga kraft och som innebär att ett bolagsstämmo-

beslut har upphävts eller ändrats.

Denna förordning träder i kraft 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)