SFS 2020:996 Förordning om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

SFS2020-996.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och

finansieringsrörelse

Utfärdad den 19 november 2020

Regeringen föreskriver att 4 kap. 27 § förordningen (2004:329) om bank-
och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

4 kap.
27 §
1 Bolagsverket ska underrätta den domstol som handlägger ett ärende
om tillstånd för ett bankaktiebolag att verkställa beslut om minskning av
aktiekapitalet, den bundna överkursfonden eller reservfonden, beslut om
vinstutdelning eller beslut om fusion eller delning om

1. ett interimistiskt beslut som en annan domstol har meddelat i ett

pågående mål om talan mot ett bolagsstämmobeslut, och

2. en dom som har fått laga kraft och som innebär att ett bolagsstämmo-

beslut har upphävts eller ändrats.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2005:566.

SFS

2020:996

Publicerad
den

21 november 2020