SFS 2020:997 Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)

SFS2020-997.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)

Utfärdad den 19 november 2020

Regeringen föreskriver att 4 kap. 35 § försäkringsrörelseförordningen
(2011:257) ska ha följande lydelse.

4 kap.
35 § Bolagsverket ska underrätta den domstol som handlägger ett ärende
om tillstånd att verkställa beslut om minskning av aktiekapitalet, den bundna
överkursfonden eller reservfonden, beslut om vinstutdelning eller beslut om
fusion eller delning om

1. ett interimistiskt beslut som en annan domstol har meddelat i ett

pågående mål om talan mot ett bolagsstämmobeslut, och

2. en dom som har fått laga kraft och som innebär att ett bolagsstämmo-

beslut har upphävts eller ändrats.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

SFS

2020:997

Publicerad
den

21 november 2020