SFS 2020:998 Förordning om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område

SFS2020-998.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga

myndigheter på den civila luftfartens område

Utfärdad den 19 november 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:1808) om behöriga
myndigheter på den civila luftfartens område1

dels att 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 6 §, av följande lydelse.

2 §2 Transportstyrelsen ska utföra de uppgifter som åligger Sverige enligt

1. rådets förordning (EEG) nr 3922/91 av den 16 december 1991 om

harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom
området civil luftfart,

2. rådets förordning (EEG) nr 95/93 av den 18 januari 1993 om gemen-

samma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemen-
skapens flygplatser,

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 av den

10 mars 2004 om ramen för inrättande av det gemensamma europeiska luft-
rummet (⬝ramförordning⬝), med undantag för artikel 4,

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 550/2004 av den

10 mars 2004 om tillhandahållande av flygtrafiktjänster inom det gemen-
samma europeiska luftrummet (⬝förordning om tillhandahållande av
tjänster⬝), med undantag för artiklarna 2.3, 9a.3 och 16.3,

5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 551/2004 av den

10 mars 2004 om organisation och användning av det gemensamma euro-
peiska luftrummet (⬝förordning om luftrummet⬝),

6. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 552/2004 av den

10 mars 2004 om driftskompatibiliteten hos det europeiska nätverket för
flygledningstjänst (⬝förordning om driftskompatibilitet⬝),

7. artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 847/2004

av den 29 april 2004 om förhandling om och genomförande av luftfartsavtal
mellan medlemsstater och tredjeländer,

8. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 868/2004 av den

21 april 2004 om skydd mot sådana subventioner och sådan illojal pris-
sättning vid tillhandahållandet av lufttrafiktjänster från länder som inte är
medlemmar i Europeiska gemenskapen som skadar EG-lufttrafikföretag,

9. kommissionens förordning (EG) nr 2150/2005 av den 23 december

2005 om gemensamma regler för en flexibel användning av luftrummet,

10. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 av den

14 december 2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla

1 Förordningen omtryckt 2012:816.
2 Senaste lydelse 2019:538.

SFS

2020:998

Publicerad
den

21 november 2020

background image

2

SFS

lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen
och om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför
en viss flygning, samt om upphävande av artikel 9 i direktiv 2004/36/EG,
med undantag för artiklarna 11 och 12,

11. kommissionens förordning (EG) nr 474/2006 av den 22 mars 2006 om

upprättande av en gemenskapsförteckning enligt kapitel II i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafik-
företag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen,

12. kommissionens förordning (EG) nr 768/2006 av den 19 maj 2006 om

tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/36/EG i fråga
om insamling och utbyte av information om säkerheten hos luftfartyg som
använder flygplatser i gemenskapen samt förvaltningen av informations-
systemet,

13. kommissionens förordning (EG) nr 1032/2006 av den 6 juli 2006 om

krav avseende automatiska system för utbyte av färdplansdata för anmälan,
samordning och överlämning av flygningar mellan enheter för flygkontroll-
tjänst,

14. kommissionens förordning (EG) nr 1033/2006 av den 4 juli 2006 om

krav på förfaranden för färdplaner före flygning inom det gemensamma
europeiska luftrummet,

15. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2006 av den

5 juli 2006 om rättigheter i samband med flygresor för personer med funk-
tionshinder och personer med nedsatt rörlighet, med undantag för artiklarna
3 och 4,

16. kommissionens förordning (EG) nr 633/2007 av den 7 juni 2007 om

krav avseende tillämpningen av ett protokoll för överföring av färdplans-
data, för anmälan, samordning och överlämning av flygningar mellan
enheter för flygkontrolltjänst,

17. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den

20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det
civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfarts-
säkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning
(EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG,

18. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 av den

11 mars 2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och
om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002,

19. kommissionens förordning (EG) nr 351/2008 av den 16 pril 2008 om

genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/36/EG
avseende prioritering av rampinspektioner för luftfartyg som använder
flygplatser i gemenskapen,

20. kommissionens förordning (EG) nr 482/2008 av den 30 maj 2008 om

ett system för säkerhetssäkring av programvara vilket ska genomföras av
leverantörer av flygtrafiktjänster och om ändring av bilaga II till förordning
(EG) nr 2096/2005,

21. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den

24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av luft-
trafik i gemenskapen, med undantag för artiklarna 16, 17, 18.1 och 23,

22. kommissionens förordning (EG) nr 29/2009 av den 16 januari 2009

om krav på datalänktjänster för det gemensamma europeiska luftrummet,

23. kommissionens förordning (EG) nr 262/2009 av den 30 mars 2009

om fastställande av krav för en samordnad tilldelning och användning av
Mod S-interrogatorkoder för det gemensamma europeiska luftrummet,

24. kommissionens förordning (EG) nr 272/2009 av den 2 april 2009 om

komplettering av de gemensamma grundläggande standarder för skydd av

2020:998

background image

3

SFS

civil luftfart som fastställs i bilagan till Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 300/2008,

25. kommissionens förordning (EU) nr 1254/2009 av den 18 december

2009 om kriterier för hur medlemsstaterna kan bevilja undantag från de
gemensamma grundläggande standarderna för skydd av civil luftfart och
anta alternativa säkerhetsåtgärder,

26. kommissionens förordning (EU) nr 72/2010 av den 26 januari 2010

om fastställande av förfaranden för utförandet av kommissionens inspek-
tioner på luftfartsskyddsområdet,

27. kommissionens förordning (EU) nr 73/2010 av den 26 januari 2010

om kvalitetskraven på flygdata och flyginformation för ett gemensamt
europeiskt luftrum,

28. kommissionens förordning (EU) nr 255/2010 av den 25 mars 2010 om

fastställande av gemensamma regler för flödesplanering (ATFM),

29. kommissionens förordning (EU) nr 176/2011 av den 24 februari 2011

om de uppgifter som ska lämnas innan ett funktionellt luftrumsblock inrättas
och ändras,

30. kommissionens förordning (EU) nr 677/2011 av den 7 juli 2011 om

genomförandebestämmelser för nätverksfunktioner för flygledningstjänst
(ATM) och om ändring av förordning (EU) nr 691/2010, med undantag för
bilaga II,

31. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1034/2011 av den

17 oktober 2011 om säkerhetstillsyn inom flygledningstjänst och flygtrafik-
tjänster och om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 691/2010,

32. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1035/2011 av den

17 oktober 2011 om gemensamma krav för tillhandahållande av flygtrafik-
tjänster och om ändring av förordningarna (EG) nr 482/2008 och (EU)
nr 691/2010,

33. kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 av den 3 november

2011 om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygbesätt-
ningar inom den civila luftfarten i enlighet med Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 216/2008,

34. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1206/2011 av den

22 november 2011 om fastställande av krav på identifiering av luftfartyg för
övervakning av det gemensamma europeiska luftrummet,

35. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1207/2011 av den

22 november 2011 om krav på övervakningens prestanda och drifts-
kompatibilitet för det gemensamma europeiska luftrummet, med undantag
för artikel 8 i fråga om militär luftfart,

36. kommissionens förordning (EU) nr 1332/2011 av den 16 december

2011 om gemensamma krav för användning av luftrummet och operativa
förfaranden för avvärjande av kollisioner i luften,

37. kommissionens förordning (EU) nr 748/2012 av den 3 augusti 2012

om fastställande av tillämpningsföreskrifter för luftvärdighets- och miljö-
certifiering av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och anordningar
samt för certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer,

38. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 923/2012 av den

26 september 2012 om gemensamma luftfarts- och driftsbestämmelser för
tjänster och förfaranden inom flygtrafiken och om ändring av genom-
förandeförordning (EG) nr 1035/2011 och förordningarna (EG)
nr 1265/2007, (EG) nr 1794/2006, (EG) nr 730/2006, (EG) nr 1033/2006
och (EU) nr 255/2010,

2020:998

background image

4

SFS

39. kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 av den 5 oktober 2012

om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008,

40. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1079/2012 av den

16 november 2012 om fastställande av krav avseende kanalseparation vid
röstkommunikation för det gemensamma europeiska luftrummet,

41. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 390/2013 av den

3 maj 2013 om inrättande av ett prestationssystem för flygtrafiktjänster och
nätverksfunktioner,

42. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 av den

3 maj 2013 om inrättande av ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafik-
tjänster, med undantag för artikel 10.2 och 10.5,

43. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 628/2013 av den

28 juni 2013 om arbetsmetoder för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet
vid standardiseringsinspektioner och vid övervakning av tillämpningen av
bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 216/2008 och om upphävande av kommissionens förordning (EG)
nr 736/2006,

44. kommissionens förordning (EU) nr 139/2014 av den 12 februari 2014

om krav och administrativa rutiner för flygplatser enligt Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 216/2008,

45. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 376/2014 av den

3 april 2014 om rapportering, analys och uppföljning av händelser inom
civil luftfart om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 996/2010 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv
2003/42/EG, kommissionens förordningar (EG) nr 1321/2007 och (EG)
nr 1330/2007,

46. kommissionens förordning (EU) nr 452/2014 av den 29 april 2014 om

tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygdrift som utförs
av operatörer från tredjeland i enlighet med Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 216/2008,

47. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 598/2014 av den

16 april 2014 om regler och förfaranden för att av bullerskäl införa
driftsrestriktioner vid flygplatser i unionen inom en välavvägd strategi och
om upphävande av direktiv 2002/30/EG,

48. kommissionens förordning (EU) nr 1321/2014 av den 26 november

2014 om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar
och anordningar och om godkännande av organisationer och personal som
arbetar med dessa arbetsuppgifter,

49. kommissionens förordning (EU) 2015/340 av den 20 februari 2015

om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygledar-
certifikat samt andra certifikat och intyg enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 216/2008, ändring av kommissionens genom-
förandeförordning (EU) nr 923/2012 och upphävande av kommissionens
förordning (EU) nr 805/2011,

50. kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1998 av den

5 november 2015 om detaljerade bestämmelser för genomförande av de
gemensamma grundläggande standarderna avseende luftfartsskydd,

51. kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/373 av den

1 mars 2017 om gemensamma krav för leverantörer av flyglednings-
tjänst/flygtrafiktjänster och övriga nätverksfunktioner för flyglednings-
tjänst, om tillsyn över dessa leverantörer samt om upphävande av förordning
(EG) nr 482/2008, genomförandeförordningarna (EU) nr 1034/2011, (EU)

2020:998

background image

5

SFS

nr 1035/2011 och (EU) 2016/1377 och ändring av förordning (EU)
nr 677/2011,

52. kommissionens förordning (EU) 2018/395 av den 13 mars 2018 om

detaljerade regler för ballongverksamhet enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 216/2008,

53. kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1048 av den

18 juli 2018 om krav för användning av luftrummet och operativa för-
faranden avseende prestandabaserad navigation,

54. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1139 av den

4 juli 2018 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila
luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfarts-
säkerhet, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar
(EG) nr 2111/2005, (EG) nr 1008/2008, (EU) nr 996/2010, (EU)
nr 376/2014 och direktiv 2014/30/EU och 2014/53/EU, samt om
upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG)
nr 552/2004 och (EG) nr 216/2008 och rådets förordning (EEG) nr 3922/91,
med undantag för artiklarna 2.6, 62.3 och 140.6,

55. kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1976 av den

14 december 2018 om detaljerade regler för segelflygverksamhet enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1139,

56. kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/317 av den

11 februari 2019 om inrättande av ett prestations- och avgiftssystem i det
gemensamma europeiska luftrummet och om upphävande av genom-
förandeförordningarna (EU) nr 390/2013 och (EU) nr 391/2013, med
undantag för artikel 31.4 och 31.6.

Transportstyrelsen är behörig myndighet och utför Sveriges uppgifter

enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/947 av den
24 maj 2019 om regler och förfaranden för drift av obemannade luftfartyg
med undantag för artiklarna 9.3 och 17.

När Transportstyrelsen handlägger en fråga som hänför sig till denna

paragraf och som rör försvaret, ska myndigheten inhämta synpunkter från
Försvarsmakten.

6 §3 Transportstyrelsen är marknadskontrollmyndighet enligt kommis-
sionens delegerade förordning (EU) 2019/945 av den 12 mars 2019 om
obemannade luftfartygssystem och om tredjelandsoperatörer av obeman-
nade luftfartygssystem i fråga om luftfartygssystem som inte anses utgöra
leksaker enligt lagen (2011:579) om leksakers säkerhet.

Bestämmelser om marknadskontroll finns i
� förordningen (2011:703) om leksakers säkerhet när det gäller leksaker,

och

� radioutrustningsförordningen (2016:394) när det gäller obemannade

luftfartygs radioutrustning och elektriska egenskaper utom strålning.

Bestämmelser om anmälande myndighet enligt artikel 19 i förordning

(EU) 2019/945 finns i lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk
kontroll.

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2020.


3 Tidigare 6 § upphävd genom 2014:1465.

2020:998

background image

6

SFS

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell

(Infrastrukturdepartementet)

2020:998