SFS 2021:2 Förordning om ändring i fängelseförordningen (2010:2010)

SFS2021-2.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i fängelseförordningen (2010:2010)

Utfärdad den 7 januari 2021

Regeringen föreskriver att 13 § fängelseförordningen (2010:2010) ska ha
följande lydelse.

13 §1 En intagen har, utöver vad som följer av 3 kap. 3 § fängelselagen
(2010:610), rätt till ersättning om

1. någon sysselsättning inte kan anvisas den intagne under normal

arbetstid och det inte beror på honom eller henne, eller

2. den intagnes arbetsförmåga är helt eller delvis nedsatt på grund av

sjukdom.

Ersättning enligt första stycket lämnas inte om den intagne uppbär allmän

ålderspension,

sjukersättning

eller

aktivitetsersättning

enligt

socialförsäkringsbalken.

Ersättning enligt första stycket får lämnas med lägre belopp än vad den

intagne skulle ha fått om han eller hon utfört eller deltagit i anvisad
sysselsättning.

1. Denna förordning träder i kraft den 4 februari 2021.
2. Bestämmelserna i 13 § i den nya lydelsen tillämpas dock för tid från

och med den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2020:846. �ndringen innebär att fjärde stycket tas bort.

SFS

2021:2

Publicerad
den

8 januari 2021