SFS 2021:5 Lag om ändring i ordningslagen (1993:1617)

SFS2021-5.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i ordningslagen (1993:1617)

Utfärdad den 8 januari 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om ordningslagen (1993:1617)

dels att 2 kap. 7 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 15 a §, av följande lydelse.

2 kap.
7 §
En ansökan om tillstånd att anordna och en anmälan om en allmän
sammankomst eller offentlig tillställning ska innehålla uppgifter om
anordnaren, tiden för sammankomsten eller tillställningen, dennas art och
huvudsakliga utformning samt de åtgärder i fråga om ordning och säkerhet
som anordnaren avser att vidta.

Anordnaren av en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska i

ansökan även uppge om sammankomsten eller tillställningen ska hållas i
enlighet med föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 § första stycket
lagen (2021:

4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av

sjukdomen covid-19 eller ett beslut enligt 16 § samma lag.

15 a § I lagen (2021:

4) om särskilda begränsningar för att förhindra

spridning av sjukdomen covid-19 finns det bestämmelser om särskilda be-
gränsningar av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Denna lag träder i kraft den 10 januari 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Jenny Ferm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:79, bet. 2020/21:SoU23, rskr. 2020/21:159.

SFS

2021:5

Publicerad
den

9 januari 2021