SFS 2021:6 Lag om ändring i ordningslagen (1993:1617)

SFS2021-6.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i ordningslagen (1993:1617)

Utfärdad den 8 januari 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om ordningslagen (1993:1617)2

dels att 2 kap. 15 a § ska upphöra att gälla,
dels att 2 kap. 7 § ska ha följande lydelse.

2 kap.
7 §
3 En ansökan om tillstånd att anordna och en anmälan om en allmän
sammankomst eller offentlig tillställning ska innehålla uppgifter om anord-
naren, tiden för sammankomsten eller tillställningen, dennas art och huvud-
sakliga utformning samt de åtgärder i fråga om ordning och säkerhet som
anordnaren avser att vidta.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Jenny Ferm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:79, bet. 2020/21:SoU23, rskr. 2020/21:159.
2 Senaste lydelse av 2 kap. 15 a § 2021:

5.

3 Senaste lydelse 2021:

5. �ndringen innebär att andra stycket tas bort.

SFS

2021:6

Publicerad
den

9 januari 2021