SFS 2021:7 Lag om ändring i lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

SFS2021-7.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2020:526) om tillfälliga

smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Utfärdad den 8 januari 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2020:526) om till-
fälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

dels att rubriken närmast före 10 § ska lyda ⬝Bemyndiganden⬝,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 11 och 12 §§, av följande

lydelse.

11 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om att serveringsställens öppettider ska begränsas, om det
är nödvändigt för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Regeringen får under samma förutsättningar, om andra smittskydds-

åtgärder bedöms otillräckliga, meddela föreskrifter om att serveringsställen
ska hållas stängda.

Föreskrifter som meddelas med stöd av första och andra styckena får

inskränkas till att gälla inom ett visst geografiskt område.

12 § En föreskrift om nedstängning av serveringsställen som regeringen
har meddelat med stöd av 11 § andra stycket ska underställas riksdagens
prövning inom en vecka från den dag då föreskriften beslutades. En före-
skrift som innebär att en nedstängning helt eller delvis upphör att gälla,
behöver inte underställas riksdagens prövning.

Denna lag träder i kraft den 10 januari 2021.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2020/21:79, bet. 2020/21:SoU23, rskr. 2020/21:159.

SFS

2021:7

Publicerad
den

9 januari 2021