SFS 2021:8 Förordning om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

SFS2021-8.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om särskilda begränsningar för att förhindra spridning

av sjukdomen covid-19

Utfärdad den 8 januari 2021

Regeringen föreskriver följande.

1 kap. Inledande bestämmelser
1 §
I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till lagen
(2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjuk-
domen covid-19.

2 § Denna förordning är meddelad med stöd av

� 7 § första stycket lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att

förhindra spridning av sjukdomen covid-19 i fråga om 3 kap. 1, 2 och 4 §§,

� 8 § första stycket samma lag i fråga om 4 kap. 1 och 2 §§,
� 9 § första stycket samma lag i fråga om 5 kap. 1�3 §§,
� 11 § första stycket samma lag i fråga om 6 kap. 1 och 2 §§,
� 2 kap. 15 § första stycket ordningslagen (1993:1617) i fråga om punkt 4

i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna,

� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

3 § I 6 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19 finns bestämmelser om allmänna förut-
sättningar för särskilda begränsningar med stöd av lagen.

2 kap. Tillsyn
Nationell tillsynsvägledning
1 §
Folkhälsomyndigheten ska ge nationell tillsynsvägledning för den till-
syn som länsstyrelsen ska utöva enligt 17 § lagen (2021:4) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Samordning av tillsynsarbete
2 §
Länsstyrelsen i Dalarnas län ska samordna länsstyrelsernas tillsyns-
arbete enligt 17 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att för-
hindra spridning av sjukdomen covid-19.

3 § En länsstyrelse får, utöver vad som anges i förordningen (2017:868)
med länsstyrelseinstruktion, efter överenskommelse med en annan läns-
styrelse, mot ersättning ställa någon av sina anställda till den andra läns-
styrelsens förfogande.

SFS

2021:8

Publicerad
den

9 januari 2021

background image

2

SFS

2021:8

Förfogandet ska avse avgörandet av sådana ärenden enligt lagen

(2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjuk-
domen covid-19 eller enligt denna förordning, som de anställda vid den läns-
styrelse som ska pröva ärendena är förhindrade att avgöra på grund av
särskilda skäl.

3 kap. Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
Krav på deltagarbegränsning
1 §
Den som anordnar en sådan allmän sammankomst eller offentlig till-
ställning som omfattas av ordningslagen (1993:1617), ska begränsa antalet
deltagare till högst åtta.

En allmän sammankomst som hålls för religionsutövning med anledning

av dödsfall, får dock ha högst 20 deltagare.

2 § Trots kravet enligt 1 § på begränsning av antalet deltagare, får antalet
deltagare vid en allmän sammankomst eller offentlig tillställning uppgå till
högst 300 under förutsättning att

1. var och en av deltagarna anvisas en sittplats med minst en meters

avstånd till andra deltagare, och

2. det även i övrigt ges förutsättningar för deltagarna att hålla det

avståndet till varandra vid sammankomsten eller tillställningen.

Två deltagare som är i sällskap med varandra får anvisas sittplatser

närmare än en meter från varandra.

Underrättelse om beslut i enskilda fall
3 §
Om länsstyrelsen i ett enskilt fall har beslutat att begränsa en allmän
sammankomst eller offentlig tillställning enligt 16 § lagen (2021:4) om
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19,
ska länsstyrelsen omedelbart underrätta Polismyndigheten om beslutet.

Bemyndigande
4 §
Länsstyrelsen får, efter att ha gett smittskyddsläkaren och Folkhälso-
myndigheten tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om att den som
anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning inom länet,
eller en del av det, ska begränsa antalet deltagare i större omfattning än vad
som anges i 1 § andra stycket och 2 §.

4 kap. Platser för fritidsverksamhet
Gym- och sportanläggningar och badhus
1 §
Den som bedriver verksamhet som är öppen för allmänheten i form av
en gym- eller sportanläggning eller ett badhus, ska

1. begränsa antalet besökare i verksamhetslokaler inomhus på ett sätt som

är säkert från smittskyddssynpunkt,

2. utforma verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen

utomhus som den som driver verksamheten disponerar, på ett sådant sätt att
trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt
säkert avstånd från varandra, och

3. se till att in- och utpassage till verksamhetslokaler inomhus samt om-

råden och utrymmen utomhus som den som driver verksamheten disponerar,
kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks.

background image

3

SFS

2021:8

Bemyndigande
2 §
Folkhälsomyndigheten får meddela

1. ytterligare föreskrifter om kraven på smittskyddsåtgärder enligt 1 §,

och

2. föreskrifter om andra åtgärder för att förhindra smittspridning i sådan

verksamhet som avses i 1 §.

5 kap. Handelsplatser
Allmänna bestämmelser för handelsplatser
1 §
Den som bedriver verksamhet på en handelsplats som är öppen för
allmänheten, ska

1. begränsa antalet kunder och andra besökare på ett sätt som är säkert

från smittskyddssynpunkt,

2. utforma verksamhetslokaler samt områden och utrymmen utomhus

som den som bedriver verksamheten disponerar, på ett sådant sätt att
trängsel undviks och att kunder och andra besökare kan hålla ett från smitt-
skyddssynpunkt säkert avstånd från varandra, och

3. se till att in- och utpassage till verksamhetslokaler samt områden och

utrymmen utomhus som den som bedriver verksamheten disponerar, kan ske
på ett sådant sätt att trängsel undviks.

Krav på särskilda smittskyddsåtgärder för gallerior och varuhus
2 §
Den som bedriver verksamhet som är öppen för allmänheten i form av
en galleria eller ett varuhus, ska vidta särskilda smittskyddsåtgärder i syfte
att undvika att kunder och andra besökare uppehåller sig på inomhustorg
eller på andra liknande områden inomhus.

Bemyndigande
3 §
Folkhälsomyndigheten får meddela

1. ytterligare föreskrifter om kraven på smittskyddsåtgärder enligt 1 och

2 §§, och

2. föreskrifter om andra åtgärder för att förhindra smittspridning i sådana

verksamheter som avses i 1 och 2 §§.

6 kap. Platser för privata sammankomster
Krav på deltagarbegränsning
1 §
Den som inom ramen för en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt,
använder eller, direkt eller indirekt, upplåter en lokal, ett område eller ett
utrymme inomhus för en tillställning eller någon annan liknande privat
sammankomst, får endast använda eller upplåta lokalen, området eller
utrymmet till en sammankomst med högst åtta deltagare.

I 3 § lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serverings-

ställen och i föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen finns
bestämmelser om smittskyddsåtgärder som den som driver ett serverings-
ställe som omfattas av samma lag och anslutande föreskrifter ansvarar för
att vidta.

Bemyndigande
2 §
Folkhälsomyndigheten får meddela

1. ytterligare föreskrifter om kraven på smittskyddsåtgärder enligt 1 §

första stycket, och

background image

4

SFS

2021:8

2. föreskrifter om andra åtgärder för att förhindra smittspridning i sådan

verksamhet som avses i 1 § första stycket.

1. Denna förordning träder i kraft den 10 januari 2021.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av september 2021.
3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för ärenden och

mål om tillsyn som har inletts före upphävandet.

4. Genom förordningen upphävs förordningen (2020:114) om förbud mot

att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

5. Den upphävda förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla all-

männa sammankomster och offentliga tillställningar gäller dock fortfarande
för ärenden och mål om tillstånd som har inletts före upphävandet.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)