SFS 2021:10 Förordning om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta

SFS2021-10.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning på

skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid

spridning av viss smitta

Utfärdad den 8 januari 2021

Regeringen föreskriver1 att 11 b och 11 c §§ förordningen (2020:115) om
utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning
av viss smitta2 ska ha följande lydelse.

11 b §3 Utöver vad som följer av 11 a § får en huvudman som håller en
skolenhet öppen tillämpa 5, 7, 9 och 10 §§ på utbildning i gymnasieskolan
och 3, 4, 7, 9 och 10 §§ på utbildning i grundskolans högstadium, om det
behövs för att huvudmannen ska kunna anpassa utbildningens utformning,
omfattning eller förläggning för att lärare och elever ska kunna följa före-
skrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten
som avser sjukdomen covid-19 och som rör kollektivtrafiken och andra
allmänna färdmedel.

11 c §4 Utöver vad som följer av 11 a och 11 b §§ får en huvudman som
håller en skolenhet öppen tillämpa 5, 7, 9 och 10 §§ på utbildning i gym-
nasieskolan och 3, 4, 7, 9 och 10 §§ på utbildning i grundskolans hög-
stadium, om antalet elever som är samtidigt närvarande i skolenhetens
lokaler behöver begränsas för att huvudmannen ska kunna följa föreskrifter,
allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser
sjukdomen covid-19.

Denna förordning träder i kraft den 11 januari 2021.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 8 januari 2021 (regeringens förordnings-
motiv 2021:1).
2 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2020:188.
3 Senaste lydelse 2020:732.
4 Senaste lydelse 2020:957.

SFS

2021:10

Publicerad
den

9 januari 2021