SFS 2021:11 Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905)

SFS2021-11.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Utfärdad den 7 januari 2021

Regeringen föreskriver att 49 § jaktförordningen (1987:905)1 ska ha
följande lydelse.

49 §2 Den som jagar är skyldig att betala viltvårdsavgift. Avgiften är
400 kronor och gäller för ett jaktår. Skyldigheten gäller inte sådan jakt som
avses i 28 § eller i punkterna 2�5 i bilaga 4 (skyddsjakt i vissa fall) och inte
heller sådan jakt som avses i 31 § första stycket (jakt för bl.a. vetenskapliga
behov) eller 32 § (ringmärkning m.m.). Avgift behöver inte heller betalas av
den som vid jaktårets början är under arton år, om han eller hon då inte har
tillstånd att inneha skjutvapen för jaktändamål.

Den som avser att bedriva sådan licensjakt efter varg, järv eller lo som

avses i 23 c § ska anmäla det till jaktkortsregistret. Naturvårdsverket får
besluta om undantag från anmälningsskyldigheten.

Viltvårdsfonden förvaltas av Kammarkollegiet.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2021.
2. Förordningen tillämpas första gången för jaktåret 2021/22.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2000:1216.
2 Senaste lydelse 2009:1265.

SFS

2021:11

Publicerad
den

13 januari 2021