SFS 2021:12 Förordning om vissa bidrag ur viltvårdsfonden

SFS2021-12.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om vissa bidrag ur viltvårdsfonden

Utfärdad den 7 januari 2021

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 §
Denna förordning innehåller bestämmelser om vissa bidrag ur
viltvårdsfonden.

Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

2 § Förordningen är meddelad med stöd av 41 § jaktlagen (1987:259).

Syfte
3 §
Syftet med bidrag enligt denna förordning är att främja viltvården eller
andra liknande ändamål som är förenliga med syftet med jaktlagen
(1987:259).

Ord och uttryck i förordningen
4 §
I denna förordning avses med

bidragsår: tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december,
viltvård: åtgärder som är förenliga med 4 § jaktlagen (1987:259),
organisationsbidrag: bidrag som ges i förhållande till organisationens

medlemsantal, geografiska spridning och aktivitetsnivå, och

verksamhetsbidrag: bidrag som ges till stöd för en specifik verksamhet

efter särskild prövning och som är förenat med resultatkrav.

Krav på en organisation som söker bidrag
5 §
Bidrag får ges endast till en ideell organisation som

1. är en juridisk person vars verksamhet syftar till att främja viltvården

eller andra liknande ändamål som är förenliga med jaktlagen (1987:259),

2. är riksomfattande med

a) ett lokalt eller regionalt förankrat föreningsliv i minst fem län, eller
b) en verksamhet som är av intresse för hela samhället och inte endast

lokalt,

3. har bedrivit verksamhet under minst tre år före ansökan om bidrag,
4. är självständig och demokratiskt uppbyggd,
5. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet

och förbud mot diskriminering,

6. i fråga om medlemskap är öppen för alla människor, och
7. har uppfyllt kravet på sådan redovisning som avses i 20 § om bidrag

har getts tidigare år.

SFS

2021:12

Publicerad
den

13 januari 2021

background image

2

SFS

2021:12

Ansökan om bidrag
6 §
En ansökan om bidrag ska göras skriftligen och ges in till
Naturvårdsverket senast vid den tidpunkt som myndigheten bestämmer.

7 § En ansökan om bidrag ska innehålla

1. den sökande organisationens stadgar eller urkund,
2. handlingar som visar vem eller vilka som har rätt att företräda

organisationen,

3. i förekommande fall, verksamhets- och förvaltningsberättelse, balans-

och resultaträkning samt revisionsberättelse för närmast föregående
räkenskapsår,

4. i fråga om verksamhetsbidrag, uppgifter om vilka aktiviteter ansökan

avser, vad som är ändamålet med aktiviteterna och hur verksamheten ska
bedrivas, och

5. uppgift om huruvida sökanden ansökt om eller beviljats annat statligt

organisationsbidrag.

8 § Den som söker bidrag ska lämna de ytterligare handlingar eller
uppgifter som Naturvårdsverket behöver för att kunna pröva ansökan.

Förutsättningar för bidrag
9 §
Organisationsbidrag får inte ges till den som har fått ett annat statligt
organisationsbidrag för samma bidragsår.

10 § Bidrag får inte ges till en riksorganisation och dess lokalorga-
nisationer som har fått ett annat bidrag ur viltvårdsfonden för samma
bidragsår.

11 § Bidrag får inte finansiera ekonomisk verksamhet.

12 § Bidrag får inte ges till den som

1. har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndig-

heten, eller

2. är i likvidation eller försatt i konkurs.

Beslut om bidrag
13 §
Naturvårdsverket prövar frågor om bidrag enligt denna förordning.
Bidrag ges som organisationsbidrag och verksamhetsbidrag.

Verksamhetsbidrag får även ges för enskilda projekt.

14 § Naturvårdsverket får prioritera mellan inkomna ansökningar och ge
företräde till de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla
syftet med bidraget enligt 3 §.

Om den som ansöker om bidrag har lämnat en sådan redovisning som

avses i 20 § för tidigare lämnade bidrag, ska även det som framgår av den
redovisningen beaktas när ansökan bedöms.

15 § Ett beslut om bidrag ska avse ett visst bidragsår. Organisationsbidrag
får beviljas för högst tre år i taget.

Ett beslut om bidrag får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av

beslutet.

background image

3

SFS

2021:12

16 § Av ett beslut om verksamhetsbidrag ska det framgå vilket resultat
som bidraget är avsett för.

Utbetalning av bidrag

17 §

Om Naturvårdsverket beslutar att ge bidrag, ska Naturvårdsverket

bestämma bidragets storlek och besluta om utbetalning.

18 § Ett bidragsbelopp får betalas ut i förskott vid flera tillfällen under
bidragsåret i enlighet med vad Naturvårdsverket bestämmer.

Bidraget betalas ut av Kammarkollegiet.

19 § Naturvårdsverket får besluta att ett beviljat bidrag helt eller delvis
inte ska betalas ut om det finns grund för återbetalning enligt 22 §.

Redovisning
20 §
Den som har fått ett bidrag ska i en ekonomisk redovisning redogöra
för vad bidragsmedlen har använts till. Om bidraget är ett verksamhets-
bidrag, ska redovisningen också innehålla en redogörelse för vad som har
gjorts och vilka resultat som har uppnåtts.

Redovisningen ska i övrigt innehålla uppgifter som Naturvårdsverket

behöver för uppföljning. Till redovisningen ska det bifogas ett intyg från
organisationens revisor. Av intyget ska det framgå att revisorn har granskat
redovisningen. Intyget ska också innehålla revisorns redogörelse för de
iakttagelser som revisorn har gjort.

Om bidraget uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§

socialförsäkringsbalken, ska revisorn vara en auktoriserad eller godkänd
revisor. Redovisningen och revisorns intyg ska lämnas till Naturvårdsverket
senast den 1 april året efter det år då bidraget betalades ut.

21 § Naturvårdsverket ska senast den 31 maj varje år lämna en
sammanfattande redogörelse till regeringen för vilka som fått bidrag, med
vilka belopp, vad bidragen har använts till och en bedömning av i vilken
utsträckning bidragens ändamål har uppnåtts samt, när det är möjligt, en
bedömning av de samlade bidragens effekter i förhållande till syftet med
bidragen.

�&terbetalning och återkrav
22 §
Den som har fått ett bidrag är återbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har

förorsakat att bidraget har getts felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har getts felaktigt eller med för högt belopp

och mottagaren borde ha insett detta,

3. mottagaren inte lämnar en sådan redovisning som avses i 20 §,
4. bidraget inte används för det ändamål som det har getts för, eller
5. villkoren i beslutet inte har följts.

23 § Om den som fått ett bidrag är återbetalningsskyldig enligt 22 §, ska
Naturvårdsverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget. Om det
finns särskilda skäl får Naturvårdsverket sätta ned kravet på återbetalning
helt eller delvis.

background image

4

SFS

2021:12

24 § Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 23 § inte betalas i rätt
tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet. Om
det finns särskilda skäl får Naturvårdsverket besluta att sätta ned räntekravet
helt eller delvis.

�verklagande och verkställighet
25 §
I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om
överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Naturvårds-
verkets beslut enligt 19 § får dock inte överklagas.

26 § Beslut enligt denna förordning gäller omedelbart.

Bemyndigande
27 §
Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av
denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2021.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)