SFS 2021:13 Förordning om ändring i förordningen (2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler

SFS2021-13.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:1367) om statsbidrag till

allmänna samlingslokaler

Utfärdad den 14 januari 2021

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (2016:1367) om statsbidrag till
allmänna samlingslokaler ska ha följande lydelse.

7 § Boverket ska prioritera de ansökningar om investerings- eller verksam-
hetsutvecklingsbidrag som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla syftet
med statsbidraget enligt 3 §.

Boverket ska särskilt prioritera de ansökningar som gäller allmänna

samlingslokaler för ungdomar och allmänna samlingslokaler i områden med
socioekonomiska utmaningar. Boverket får också särskilt prioritera ansök-
ningar som gäller allmänna samlingslokaler i områden som saknar närhet till
offentlig och kommersiell service.

Vid bedömningen av vilka områden som har socioekonomiska utma-

ningar ska hänsyn tas till förvärvsfrekvensen i området, till andelen mot-
tagare av försörjningsstöd och till andelen elever som avslutat årskurs 9 utan
behörighet till något av gymnasieskolans nationella program.

Denna förordning träder i kraft den 16 februari 2021.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

SFS

2021:13

Publicerad
den

15 januari 2021