SFS 2021:18 Förordning om statsbidrag för utveckling av den prehospitala akutsjukvården för patienter med psykisk ohälsa

SFS2021-18.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om statsbidrag för utveckling av den prehospitala

akutsjukvården för patienter med psykisk ohälsa

Utfärdad den 14 januari 2021

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 §
Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till regioner
för verksamhet som utvecklar den prehospitala akutsjukvården för patienter
med psykisk ohälsa eller suicidalitet.

Syftet med statsbidraget är att stimulera och främja verksamhet som

utvecklar effektiva och kvalitativa regionala prehospitala akutsjukvårdslös-
ningar för sådan vård som avses i första stycket.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 § Med prehospital akutsjukvård avses i denna förordning omedelbara
medicinska åtgärder som är hälso- och sjukvård enligt 2 kap. 1 § hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30) och som vidtas av hälso- och sjukvårdspersonal
utanför sjukhus eller annan vårdinrättning inom sådan transportverksamhet
som avses i 7 kap. 6 § samma lag.

Förutsättningar för statsbidrag
3 §
Statsbidrag enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel,
lämnas till regioner för kostnader för sådan verksamhet i en region som av-
ses i 1 § andra stycket och som avser

1. inrättandet av psykiatriambulanser inom den preshospitala akutsjuk-

vården,

2. utveckling av arbetssätt för prehospitala akutsjukvårdsbedömningar av

patienter med psykisk ohälsa eller suicidalitet genom digitala hjälpmedel
och system,

3. övriga anpassningar i verksamheterna och som rör material, utbild-

ningsinsatser eller liknande, och

4. vissa kostnader för administration av den verksamhet som bidrag

lämnas för.

Bidraget får inte användas för kostnader som följer av regionens ordinarie

verksamhet.

4 § Om det finns särskilda skäl, får statsbidrag även lämnas för sådana
kostnader som avses i 3 § andra stycket. Vid bedömningen av om bidraget
ska lämnas i sådant fall ska behovet av förnyelsearbete inom regionens

SFS

2021:18

Publicerad
den

15 januari 2021

background image

2

SFS

2021:18

prehospitala akutsjukvård för patienter med psykisk ohälsa eller suicidalitet
särskilt beaktas.

Handläggning av ansökningar om statsbidrag
5 §
Socialstyrelsen prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning.
En ansökan om bidrag ska ges in till Socialstyrelsen senast vid den tidpunkt
som myndigheten bestämmer.

6 § En ansökan om statsbidrag ska innehålla

1. uppgift om sökt belopp,
2. en beskrivning av vad bidraget ska användas till, en övergripande plan

för arbetet samt uppgifter om beräknade kostnader för insatserna,

3. en redovisning av hur åtgärderna långsiktigt ska kunna genomföras i

den egna verksamheten, och

4. övrig information som behövs för prövningen av ansökan.
Sökanden ska också lämna de uppgifter och handlingar som Social-

styrelsen behöver för att kunna pröva ansökan.

7 § Om sökanden inte har lämnat de uppgifter eller handlingar som följer
av 6 §, ska sökanden ges tillfälle att inom viss tid komplettera ansökan.

Om sökanden inte följer en uppmaning att komplettera ansökan, får

Socialstyrelsen pröva ansökan i befintligt skick.

8 § Socialstyrelsen får prioritera mellan inkomna ansökningar som upp-
fyller förutsättningarna för statsbidrag enligt 3 § första stycket och 4 § och
ge företräde till sådana ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att
uppfylla de syften som avses i 1 § andra stycket. Vid prioriteringen ska det
även beaktas om sådan verksamhet som avses i 1 § andra stycket syftar till
att långsiktigt integreras i regionens ordinarie verksamhet.

9 § Om den som ansöker om statsbidrag har lämnat en sådan redovisning
som avses i 12 § för tidigare lämnade statsbidrag, ska bedömningen av
ansökan även göras med beaktande av det som framgår av den redovis-
ningen.

10 § I ett beslut om statsbidrag ska det anges för vilka insatser som stats-
bidraget beviljas. Beslutet får förenas med villkor som ska framgå av
beslutet. I beslutet ska även sista dag för redovisning enligt 12 § anges.

Hinder mot utbetalning
11 §
Socialstyrelsen får besluta att ett beviljat statsbidrag helt eller delvis
inte ska betalas ut om

1. bidragsmottagaren genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt har

orsakat att bidrag beviljats felaktigt eller med för högt belopp, eller

2. bidraget av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt

belopp och bidragsmottagaren borde ha insett detta.

Redovisning och uppföljning
12 §
Statsbidragsmottagaren ska lämna en slutrapport som innehåller en
ekonomisk redovisning av de mottagna medlen och en redogörelse för hur
de har använts till Socialstyrelsen senast den 30 april året efter det år som
statsbidrag tagits emot.

background image

3

SFS

2021:18

Redovisningen ska göras enligt det formulär som Socialstyrelsen till-

handahåller eller fastställer. Den verksamhet som bidragsmottagaren tar
emot bidrag för ska redovisas separat från övrig verksamhet inom organisa-
tionen. Inom tre månader från den tidpunkt som slutrapporten överlämnats
till Socialstyrelsen ska de medel som inte har använts betalas tillbaka till
Socialstyrelsen.

Bidragsmottagaren ska även lämna de uppgifter och handlingar som

Socialstyrelsen begär.

13 § Socialstyrelsen ska årligen senast den 30 september till regeringen
lämna en samlad ekonomisk redovisning av de bidrag som har lämnats enligt
denna förordning. Av redovisningen ska det framgå

1. vem som har fått bidrag,
2. hur stort bidrag som har betalats ut till varje bidragsmottagare,
3. för vilket ändamål som vart och ett av bidragen betalats ut,
4. exempel på vilka typer av insatser som vidtas och på verksamheter som

bedöms fungera särskilt väl, och

5. en sammanfattande redogörelse för statsbidragets användning i för-

hållande till det syfte som avses i 1 § andra stycket.

�&terbetalning och återkrav
14 §
En mottagare av statsbidrag är återbetalningsskyldig om

1. bidragsmottagaren genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt har

orsakat att bidrag beviljats felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt

belopp och bidragsmottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget helt eller delvis inte har använts eller inte har använts för de

syften som det har lämnats för,

4. bidragsmottagaren inte har lämnat en sådan redovisning som avses i

12 §, eller

5. villkor i beslutet om bidrag inte har följts.

15 § Om bidragsmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 14 § ska
Socialstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget. Om det
finns särskilda skäl för det, får Socialstyrelsen besluta att avstå från att kräva
tillbaka bidraget helt eller delvis.

Bemyndigande
16 §
Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna
förordning.

�verklagande
17 §
Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 16 februari 2021.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)